Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 18888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE22 TAIWAN ONSEN 22 5D3N (270418)

รหัสทัวร์ : THG15-XW-TW-4-27APR18

เมืองไทเป - เทศมณฑลหนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ - ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต 
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ร้านพายสัปปะรด-ร้านสร้อย
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 18,888-24,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
04 - 08 เมษายน 2561
05 - 09 เมษายน 2561
06 - 10 เมษายน 2561
18 - 22 เมษายน 2561
26 – 30 เมษายน 2561
ราคา 18,888.-
15 - 19 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 01 พ.ค.61
ราคา 19,888.-
14 - 18 เมษายน 2561
ราคา 20,888.-
10 - 14 เมษายน 2561
13 - 17 เมษายน 2561
ราคา 23,888.-
11 - 15 เมษายน 2561
12 - 16 เมษายน 2561
ราคา 24,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984