Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ไต้หวัน : EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D 3N (010718)

รหัสทัวร์ : THZ2-SL-TW-5APR-1JUL18

ไถจง–ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ตลาดฟ่งเจีย
ไทเป–แวะชิมพายสับปะรด–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ 
ช็อปปิ้ง Duty Free–ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอางค์–ตลาดซือหลิน 
หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานเหย่หลิว–ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ชั้น89)-ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR  (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 15,900-25,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
8-12 พฤษภาคม 2561
1-5 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
ราคา 15,900.-
19-23 เมษายน 2561
13-17 พฤษภาคม 2561
22-26 พฤษภาคม 2561
19-23 มิถุนายน 2561
ราคา 16,900.-
5-9 เมษายน 2561 (วันจักรี)
ราคา 18,900.-
11-15 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
13-17 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคา 23,900.-
12-16 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคา 25,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984