Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน : TPE20 TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL 5D4N BY CI (110418)

รหัสทัวร์ : THZ1-CI-TW-11-16APR18

หมู่บ้านสายรุ้ง – เจียอี้-ร้านชาไต้หวัน–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ไทจง-ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ตั้นสุย-Fort San Domingo
สะพานแห่งความรัก – Tamsui Church – ถนนคนเดินตั้นสุย
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 31,777 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984