Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

ทัวร์ไต้หวัน : FJL17 ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5D3N (190318)

รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-10JAN-19MAR18

เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง – หนาวโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์ Germanium – COSMETIC SHOP
อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,555-18,555 บาท
 
 

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984