Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 22555.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL07 TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5D3N (280618)

รหัสทัวร์ : THF5-BR-TW-17JAN-28JUN18

เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์GERMANIUM-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ซีเหมินติง-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COSMETIC SHOP-TAIPEI FISH MARKET
MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,555-23,555 บาท
กำหนดการเดินทาง
17 – 21 JAN 18
23 – 27 FEB 18
12 – 16 MAR18
26 – 30 MAR 18
27 APR-01 MAY 18
02 – 06 MAY 18
11 – 15 MAY 18
17 – 21 MAY 18
29 MAY-02 JUN 18
06 – 10 JUN 18
14 – 18 JUN 18
19 – 23 JUN 18
28 JUN-02 JUL 18
ราคา 22,555.-
16 – 20 MAR 18
ราคา 23,555.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984