Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 19911.-

ทัวร์ไต้หวัน : GT-TPE BR03 TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง 5 วัน 3 คืน (070618)

รหัสทัวร์ : THG12-BR-TW-29JAN-7JUN18

หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบ-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-เมืองเกาสง-Formosa Boulavard
อ่าวซีจือ-อดีตสถานกงศุลอังกฤษ-วัดโฝวกวงซัน
EDA WORLD Outlet – เมืองไถหนาน-ไทเป
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-Germanium
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,911-20,911 บาท
กำหนดการเดินทาง
29 ม.ค. – 2 ก.พ. 61
7 – 11 พ.ค. 61
7 – 11 มิ.ย. 61
ราคา 19,911.-
19 – 23 เม.ย. 61
24 – 28 พ.ค. 61
ราคา 20,911.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984