Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 19900.-

ทัวร์ไต้หวัน : GT-TPE BR02 TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน (110618)

รหัสทัวร์ : THG12-BR-TW-4JAN-11JUN18

หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้
อุทยานอาลีซันชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณ
เมืองไทเป-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านคอสเมติค
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-21,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
17 – 21 ก.พ. 61
3 – 7 มี.ค. 61
31 พ.ค. – 4 มิ.ย.61
11 – 15 มิ.ย.61
ราคา 19,900.-
1 – 5 ก.พ. 61
26 – 30 เม.ย. 61
10 – 14 พ.ค. 61
ราคา 20,900.-
4 – 8  ม.ค. 61
ราคา 21,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984