Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน : TPE12 FAMOUS IN TAIWAN 5D3N BY TG (240318)

รหัสทัวร์ : THZ1-TG-TW-3JAN-24MAR18

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – COSMETIC SHOP
ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมมื้ออาหารกลางวัน ชั้น 86)
อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
Mitsui Outlet Park
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,900-26,900 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984