Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน : TPE10 AMAZING TAIWAN 4D3N BY TG (290318)

รหัสทัวร์ : THZ1-TG-TW-4JAN-29MAR18

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง-ไทเป
ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ชั้น 86)
COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ย่านซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,900-24,900 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984