Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน : SL77 EXCELLENT TAIWAN (200318)

รหัสทัวร์ : THB12-SL-TW-18NOV17-20MAR18

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ร้านดิวตี้ฟรี-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-จิ่วเฟิ่น
เหย๋หลิ๋ว-ถ่ายรูป- ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-15,888 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984