Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

ทัวร์ไต้หวัน : TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N (020317)

รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-31DEC16-2MAR17

วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต
อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ซีเหมินติง
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.-มี.ค.60 ราคาเริ่มต้น 16,900-24,900 บาท

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984