Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน
พบทั้งหมด 20 รายการ

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : GT-CKG WE01 ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ CENTURY SUN 6 วัน 5 คืน (100818)

THG12-WE-CN-27JUL-10AUG18

ID : 19776

ฉงชิ่ง-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ขึ้นเรือสำราญ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้
งานเลี้ยงต้อนรับ-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสินหนีซวี-ซีหลิงเสีย-งานเลี้ยงอำลา
เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)
อี๋ชาง-รถไฟความเร็วสูง-สวนเอ๋อหลิง
ช้อปปิ้งย่าน Chaotianmen-นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ
หงหยาต้ง-ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม
ถนนเจียงฟ่างเปย
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ก.ค.-01 ส.ค.61
10-15 ส.ค.61
ราคา 29,991.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA NEOROMANTICA 7 DAYS 6 NIGHTS (240618)

THK8-PKG-JP-13MAY-24JUN18

ID : 20133

กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น-เกาหลี
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-19 พฤษภาคม 2561
10-16 มิถุนายน 2561
24-30 มิถุนายน 2561
 
INSIDE  CLASSIC พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 8,900.-
INSIDE PREMIUM พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 10,900.-
OCEAN VIEW CLASSIC พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 12,900.-
OCEAN VIEW  PREMIUM พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 14,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA NEOROMANTICA 8 DAYS 7 NIGHTS (030618)

THK8-PKG-JP-21APR-3JUN18

ID : 20132

กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น-เกาหลี
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-28 เมษายน 2561
27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561
3 - 10 มิถุนายน 2561
 
INSIDE  CLASSIC พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 10,900.-
INSIDE PREMIUM พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 12,900.-
OCEAN VIEW CLASSIC พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 14,900.-
OCEAN VIEW  PREMIUM พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 16,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : COSTA NEOROMANTICA 9 DAYS 8 NIGHTS (160618)

THK8-PKG-JP-28APR-16JUN18

ID : 20131

กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 เมษายน 6 พฤษภาคม 2561
19-27 พฤษภาคม 2561
16 - 24 มิถุนายน 2561
 
INSIDE  CLASSIC พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 12,900.-
INSIDE PREMIUM พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 14,900.-
OCEAN VIEW CLASSIC พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 16,900.-
OCEAN VIEW  PREMIUM พัก 2 ท่าน
ราคาท่านละ 18,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : SHWECKG6 เรือสำราญระดับ 5 ดาว President Cruise เขื่อนสามผา 5 วัน 4 คืน (200618)

THS3-WE-CN-4APR-20JUN18

ID : 20245

ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ
PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8
ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้
งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ-ช่องแคบชวีถังเสีย
ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม-เสิ่นหนงซี
งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ-ประตูน้ำ 5 ชั้น ของเขื่อนซานเสียต้าป้า
ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)
ช่องแคบซีหลิงเสีย-ขึ้นเรือที่เมืองอี๋ฉาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับฉงชิ่ง
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 27,999-34,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-13 พฤษภาคม 2561
6-10 / 20-24 มิถุนายน 2561
ราคา 27,999.-
25-29 เมษายน 2561
ราคา 28,999.-
4-8 เมษายน 2561
25-29 พฤษภาคม 2561
ราคา 32,999.-
11-15 เมษายน 2561
ราคา 34,999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : MAJESTIC PRINCESS JAPAN - TAIWAN (070518)

THK8-TG-JP-16APR-7MAY18

ID : 20134

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค –ช็อปปิ้งซีเหมินติง
Okinawa-Ishigaki-ช็อปปิ้ง Gloria Outlet
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 46,800-50,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-21 เม.ย.61
30 เม.ย.-5 พ.ค.61
7-12 พ.ค.61
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ราคาท่านละ 46,800.- 
ห้องพักแบบมีระเบียง ราคาท่านละ 50,300.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : MAJESTIC PRINCESS JAPAN - TAIWAN (060718)

THK8-TG-JP-6-12JUL18

ID : 20135

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช็อปปิ้งซีเหมินติง
Kagoshima-Kochi
ช็อปปิ้ง Gloria Outlet
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 50,800-54,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-12 กรกฎาคม 2561
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ราคาท่านละ 50,800.-
ห้องพักแบบมีระเบียง ราคาท่านละ 54,300.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : MAJESTIC PRINCESS JAPAN - TAIWAN (290518)

THK8-TG-JP-29MAY-5JUN18

ID : 20137

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค –ช็อปปิ้งซีเหมินติง
Kagoshima-Hiroshima-Miyazaki
ช็อปปิ้ง Gloria Outlet
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 54,800-58,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2561
 
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ราคาท่านละ 54,800.-
ห้องพักแบบมีระเบียง ราคาท่านละ 58,300.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : MAJESTIC PRINCESS JAPAN - TAIWAN (220618)

THK8-TG-JP-22-30JUN18

ID : 20136

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ช็อปปิ้งซีเหมินติง
Kochi-Miyazaki (Aburatsu)-Kagoshima
Nagasaki-ช็อปปิ้ง Gloria Outlet
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 58,800-62,300 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 30 มิถุนายน 2561
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ราคาท่านละ 58,800.-
ห้องพักแบบมีระเบียง ราคาท่านละ 62,300.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : 8 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ (Rhine River Cruise) (190418)

THE9-LH-EU-7-19APR18

ID : 16669

โคโลญจน์ – โฮร์น – อัมสเตอร์ดัม
รอตเทอร์ดาม – เดลฟท์ – โกรินเคม
อาร์เนม
สายการบิน : LUFTHUNSA (LH)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 88,800 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7– 14 เมษายน 2561
12-19 เมษายน 2561
ราคา 88,800.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : 9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) (201018)

THE9-TK-EU-9-20OCT18

ID : 20182

ลียง – ชาลง ซูร์ โซน – มากง – เทร์วู
แซ็ง เอเตียน – อาวีญง – อาร์ลส์ 
พอร์ต เซ็นต์หลุยส์ – ซาลง เดอ โพรวองซ์
ซีนองค์ – มาร์กเซย์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9 – 17 ตุลาคม 2561
20-28 ตุลาคม 2561
ราคา 89,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : 10 วันล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (MSC MUSICA) (070418)

THE9-TK-EU-7-16APR18

ID : 18374

เวนิส – บรินดิซี่-คาทาโคลอน
ซานโตรินี่-เอเธนส์-คอร์ฟู-กอเตอร์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-16 เม.ย.61 ราคา 89,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : 10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน MSC MERAVIGLIA (070418)

THE9-TK-EU-7-16APR18

ID : 18365

มิลาน – ปาเวีย – เจนัว – โรม – ปาแลร์โม
วัลเลตตา (มอลต้า) – เมดิน่า – บาร์เซโลนา
ซาลง เดอโพรวองซ์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-16 เม.ย.61 ราคา 89,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : 10 วัน ล่องเรือแม่น้ำโรน (ฝรั่งเศส) เรือแม่น้ำระดับ Premium – Arosa Cruise (051018)

THE9-TK-EU-4MAY-5OCT18

ID : 18366

ลียง – มากง – ชาลง ซูร์ โซน – ตูร์นุส
ชาโตว์เนิฟ ดูว์ โปป - อาวีญง – อาร์ลส์
วีวีเย – ลาวูลเต
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 99,900-106,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4-13 พ.ค.61
6-15 ก.ค.61
ราคา 106,900.-
5-14 ต.ค.61
ราคา 99,900.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : 10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA (150918)

THE9-TK-EU-6APR-15SEP18

ID : 19295

บาร์เซโลนา – ปัลมาเดอมายอร์ก้า-ซีนองค์ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์)
ซาลง เดอ โพรวองซ์ – คาร์ราร่ามาซซา 
ซาร์ซาน่า – วิเตอร์โบ – โบมาร์โซ
แตร์นี – กาแซร์ตา – อเวลลิโน่
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 109,900-115,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
6-15 เม.ย.61
13-22 เม.ย.61
ราคา 115,900.-
11-20 ส.ค.61
15-24 ก.ย.61
ราคา 109,900.-

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก