Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 103 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 35900.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG001 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน (210319)


THG1-TG-TW-5DEC18-21MAR19

ID : 24794

เมืองเจียอี้-หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-ไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่-ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ซื่อหลินไนท์-Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้ง Gloria Outlet
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 35,900-36,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05-09 ธันวาคม 2561
ราคา 35,900.-
20-24 มีนาคม 2562
21-24 มีนาคม 2562 
ราคา 36,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 35900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-NY-02 ไต้หวันปีใหม่ พวงคราม 5 วัน 4 คืน (281218)


THA16-TG-TW-28DEC18-1JAN19

ID : 23422

หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง – ไถจง
ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อย GERMANIUM
ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์) 
เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
ราคา 35,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 35900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-NY-07 ไต้หวัน ปีใหม่ บานเย็น 4 วัน 3 คืน (301218)


THA16-TG-TW-30DEC18-2JAN19

ID : 23421

สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์)-ถนนโบราณต้าซี
หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
วัดจงไถฉานซื่อ -ชิมชาอู่หลง-ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อย GERMANIUM - ซีเหมินติง
อุทยานเย๋หลิ่ว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62
ราคา 35,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 36900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-NY-03 ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ เทียนหยด 5 วัน 4 คืน (281218)


THA16-TG-TW-28DEC18-1JAN19

ID : 23419

หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง - ไถจง
ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซีเหมินติง-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62
ราคา 36,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 37900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SDT-04 TAIWAN COLORFUL NEWYEAR 5D4N (291218)


THA7-TG-TW-29DEC18-2JAN19

ID : 24249

หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้-เมืองเจียอี้
อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี
เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง
งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
ผูหลี่ - อุทยานเหยหลิ่ว –ร้านขนมพายสัปปะรด
ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ด้านนอก) – วัดหลงซาน
ซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 DEC 18 – 2 JAN 19
ราคา 37,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 37900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-NY-05 ไต้หวันเคาท์ดาวน์ ทานตะวัน 4 วัน 3 คืน (291218)


THA16-TG-TW-29DEC18-1JAN19

ID : 23420

ไถจง – สวนดอกไม้จงเซ่อ-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่
สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา 
ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-ร้านสร้อย GERMANIUM
ซีเหมินติง-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62
ราคา 37,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 39888.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-BR003 EXCLUSIVE TAIWAN COUNTDOWN 2019 5 วัน 3 คืน (301218)


THG1-BR-TW-30DEC18-3JAN19

ID : 24795

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อทุยานเย๋หลิ่ว-ไทเป- ซื่อหลินไนท์
อิสระ Countdown สู่ปี 2019 ภายในโรงแรม-วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-Germanium Power-ซีเหมินติง
เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet -เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านเครื่องสำอางค์
ตึกไทเป 101 รวมลิฟต์ชมวิวชั้น 89
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 39,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 40900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SDT-03 TAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR 5 วัน 4 คืน (301218)


THA7-TG-TW-30DEC18-3JAN19

ID : 24255

เมิองหนานโถว – รีสอร์ทฟาร์มชิงจิ้ง-ฟาร์มชิงจิ้ง
ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง (SKY WALK) - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะ
สวนดอกไม้ SMALL SWISS GARDEN -  AFTERNOON TEA
พักบนฟาร์มชิงจิ้ง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินอู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทจง –ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
ไทเป – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ร้านขนมพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
GERMANUIM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก ) – MITSUI OUTLET
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 DEC 18 – 3 JAN 19
ราคา 40,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 40900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-NY-04 ไต้หวันปีใหม่ เบญจมาศ 6 วัน 5 คืน (281218)


THA16-TG-TW-28DEC18-2JAN19

ID : 23425

ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ร้านขนมพายสับปะรด
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อย GERMANIUM
ซีเหมินติง-หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอูหลง
ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์)
เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 40,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 41900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-NY-06 ไต้หวันเคาท์ดาวน์ กุหลาบ 5 วัน 4 คืน (291218)


THA16-TG-TW-29DEC18-2JAN19

ID : 23424

ไถจง – สวนดอกไม้จงเซ่อ - หนานโถว – วัดเหวินหวู่
สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า-กระเช้าพาโนรามา
ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อย GERMANIUM - ซีเหมินติง
ตลาดปลาไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – วัดจูหลินซาน
สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์) - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62
ราคา 41,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 42900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SMNY1 ไต้หวันฟินฟิน COUNTDOWN NEW YEAR 2019 (301218)


THS2-TG-TW-30DEC18-3JAN19

ID : 24060

ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
หนานโถว-วัดจงไถ่ซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่ – ไทเป
COUNTDOWN NEW YEAR 2019
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ฮัวเหลียน-อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
FARGLORY OCEAN PARK-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ธ.ค.61-3 ม.ค.62 
ราคา 42,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 43900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-NY-01 ไต้หวันเคาท์ดาวน์ พวงแสด 6 วัน 5 คืน (271218)


THA16-TG-TW-27DEC18-1JAN19

ID : 23423

เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ - ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก)-นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ร้านสร้อย GERMANIUM
ซีเหมินติง-ร่วมนับถอยหลัง COUNT DOWN 2019
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62
ราคา 43,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 48900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SMNY2 ไต้หวันเลิฟเลิฟ 8 วัน 7 คืน (271218)


THS2-CI-TW-27DEC18-3JAN19

ID : 24066

พิพิธภัณฑ์กู้กง-ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์)+นั่งกระเช้า
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่
เจียอี้-อุทยานเขาอารีซัน-เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)
E-DA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น) + SHOPPING OUTLET MALL 
อุทยานเขิ่นติง-หมาวปี้โถว-ประภาคารเอ๋อหลวนปี้
ไถตง-ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว-สายน้ำไหลย้อน – ซานเซียนไถ
Monument marking the Tropic of Cancer-สือทีผิง
อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน - ไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) 
เหย่หลิ่ว– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 48,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก