Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน
พบทั้งหมด 90 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN หนีฮ่าว 5 วัน 4 คืน (110418)

THH2-TG-TW-11-15APR18

ID : 20620

ทะเลสาบดอกบัว เจดีย์เสือ เจดีย์มังกร-ล่องแม่น้ำอ้ายเหอ
วัดฝอกวงซาน-อาหลีซาน-ชิมชา-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ร้านพายสับปะรด
ซือหลินไนท์มาร์เก็ต-อุทยานเย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-DUTY FREE
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ก-ซีเหมินติง
วัดหลงซาน-ถ่ายรูปตึกไทเป 101
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-15 เม.ย.61
ราคา 34,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SMSK11 ไต้หวันตั๊ลล๊าก 4 วัน 3 คืน (140418)

THS2-CI-TW-14-17APR18

ID : 20116

หนานโถว – ชิงจิ้ง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (ชมโชว์ตัดขนแกะ)
ไทจง– หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว
วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง (พระถังซัมจั๋ง)
หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า(เล่นเครื่องเล่น+ชมโชว์+นั่งกระเช้าชมวิว)
พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)-ซีเหมินติง 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 - 17 เม.ย.61
ราคา 34,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK 9 Songkran DELIGHT 5D4N (170418)

THF5-WE-TW-13APR-17APR18

ID : 20102

ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) -ร้านพายสับปะรด 
พิพิธภัณฑ์กู้กง-Cosmetic shop-ตลาดซีเหมินติง
เมืองไถจง –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก-เมืองเกาสง 
วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E DA WORLD-ทะเลสาบดอกบัว
วัดเจดีย์เสือ มังกร – สถานีรถไฟ-Formosa Boulevard
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
 

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13–17APR’18 ราคา35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK 6 Songkran FULFILL 5D4N (160418)

THF5-WE-TW-12APR-16APR18

ID : 20101

ตึกไทเป101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) -ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง
Cosmetic shop – ตลาดซีเหมินติง - แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวในห้องพัก
เมืองไถจง –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เกาสง – วัดฝอกวงซาน - สวนสนุก E DA WORLD
ทะเลสาบดอกบัว - วัดเจดีย์เสือ มังกร - สถานีรถไฟ Formosa Boulevard 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12–16APR’18 ราคา35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK 8 Songkran DELIGHT 5D4N (170418)

THF5-CI-TW-13APR-17APR18

ID : 20098

ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) -ร้านพายสับปะรด 
พิพิธภัณฑ์กู้กง-Cosmetic shop-ช็อปปิ้งซีเหมินติง
เมืองไถจง –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาวส่วนตัวในห้องพัก-เมืองเกาสง
วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E DA WORLD-ทะเลสาบดอกบัว
วัดเจดีย์เสือ มังกร–สถานีรถไฟ Formosa  Boulevard
สายการบิน :CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13–17APR’18 ราคา35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK 4 Songkran Perfect 5D4N (170418)

THF5-CI-TW-12APR-17APR18

ID : 20096

เถาหยวน – ตึกไทเป101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-เมืองไถจง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่
หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าพาโนรามาชมวิวทะเลสาบ
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก-เมืองไทเป
ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์กู้กง
สายการบิน :CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 16 APR’18 ราคา35,900.-
13 – 17 APR’18 ราคา35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SMSK7 ไต้หวันลั้ลลา 5 วัน 4 คืน (130418)

THS2-TG-TW-13-17APR18

ID : 20111

เกาสง  - ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง-EDA WORLD (สวนสนุก+SHOPPING OUTLET MALL)
วัดฝอกวงซัน – เจดีย์มังกรเสือ – เจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน
ชมป่าสนพันปี -  นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา
เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์– หนานโถว
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้นที่ 89)–ช้อปปิ้งซีเหมินติง
GERMANIUM POWER  - พิพิธภัณฑ์กู้กง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 17 เม.ย. 61
ราคา 36,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SMSK6 ไต้หวันฮาเฮ 5 วัน 4 คืน (120418)

THS2-CI-TW-12-16APR18

ID : 20123

เถาหยวน – หนานโถว – หมู่บ้านปีศาจ – พักที่หมู่บ้านปีศาจ
วัดจงไถฉานซื่อ – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจ๋ง – วัดเหวินอู่ – เจี้ยอี้-อุทยานอาหลี่ซัน (นั่งรถไฟโบราณ)
ชมป่าสนพันปี -  นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต–ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน
TAIPEI FISH MARKET-GERMANIUM POWER
พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 )
ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 เม.ย.61
ราคา 37,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK 7 Songkran ELEGANT 5D4N (170418)

THF5-TG-TW-13APR-17APR18

ID : 20100

ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ร้านพายสับปะรด
พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติง - นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน 
อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับไทเป-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาบน้ำแร่ 5 ดาวแบบส่วนตัว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่-นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ
หมู่บ้านและสวนสนุก -9 ชนเผ่า-ชิมชาอู่หลง
ศูนย์ Germanium Power–Cosmetic Shop
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท
 

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13–17APR18 ราคา37,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SMILE DREAM TAIWAN North To South 5D4N (130418)

THA7-TG-TW-13-17APR18

ID : 19597

เหยหลิ่ว – จิ่วเฟิ่น -ซีเหมินติง-ไทเป- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
GERMANUIM - ไทจง – ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา
เกาสง - ทะเลสาบดอกบัว –วัดเจดีย์เสือ มังกร
ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD
สวนสนุก EDA WORLD-วัดฝอกวงซัน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 17 เมษายน 2561
ราคา 37,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SMILE DREAM TAIWAN 3 อุทยาน 5D4N (120418)

THA7-CI-TW-12-16APR18

ID : 19596

เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้-อุทยานอารีซัน
นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา
ไทจง –ฝงเจียไนท์มารืเก็ต–ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
นั่งรถไฟไปอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – Gloria Outlet
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 16 เมษายน 2561
ราคา 37,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SMSK5 ไต้หวันฟินฟินฟิน 5 วัน 4 คืน (130418)

THS2-TG-TW-13-17APR18

ID : 20126

ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว
วัดจงไถ่ซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่-อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ-FARGLORY OCEAN PARK
ฮัวเหลียน–ไทเป-ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เหย่หลิ่ว–จิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 17 เม.ย.61
ราคา 40,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SMSK3 ไต้หวันฟินฟิน 5 วัน 4 คืน (110418)

THS2-TG-TW-11-18APR18

ID : 20125

ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
หนานโถว – วัดจงไถ่ซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินอู่-ฮัวเหลียน-อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
FARGLORY OCEAN PARK-ไทเป-ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101
พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 เม.ย. 61
14 – 18 เม.ย. 61
ราคา 40,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SMSK9 TAIWAN เฮงเฮง 5 วัน 4 คืน (140418)

THS2-TG-TW-14-18APR18

ID : 20115

ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง  – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า+นั่งกระเช้า – เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอารีซัน (สวนสนพันปี+นั่งรถไฟโบราณ)
เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง-วัดฝ๋อกวงซัน
หมู่บ้าน 10 กลอง+ชมโชว์ตีกลอง+ฝึกตีกลองแบบง่ายๆ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ฉีเหม่ย-ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-18 เม.ย.61
ราคา 41,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SMSK1 ไต้หวันเลิฟเลิฟ 8 วัน 7 คืน (100418)

THS2-TG-TW-10-17APR18

ID : 20130

พิพิธภัณฑ์กู้กง -  ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์)+ นั่งกระเช้า
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่–เจียอี้-อุทยานเขาอาลีซัน-เกาสง
เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)
E-DA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น)+SHOPPING OUTLET MALL
อุทยานเขิ่นติง-หมาวปี้โถว-ประภาคารเอ๋อหลวนปี้-ไถตง
ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว-สายน้ำไหลย้อน-Monument marking the Tropic of Cancer
สือทีผิง-ฮวาเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-ไทเป-เหย่หลิ่ว-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 50,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-17 เม.ย.61
ราคา 50,900.-

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก