Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 97 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (130419)


THP3-TG-TW-13-16APR19

ID : 26049

หมู่บ้านสายรุ้ง –เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งกระเช้าหมู่บ้านวัฒนธรรมฯ
ชิมชาอู่หลง - ซื่อหลิน-ไทเป
ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชมวิว)
ตลาดซีเหมินติง-วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Mitsui Outlet Park
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-16 เม.ย.62
ราคา 29,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK01 ไต้หวัน สงกรานต์ 2562 4D3N (110419)


THF5-TG-TW-11-14APR19

ID : 25837

เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด -Cosmetic shop
พิพิธภัณฑ์กู้กง –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 14 APR 19
ราคา 29,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 30900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-SK-07 ไต้หวันสงกรานต์ หมูดี 4 วัน 3 คืน (130419)


THA16-CI-TW-13-16APR19

ID : 26163

ไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-สวนดอกไม้จงเซ่อ
หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-กระเช้าเมาคง
อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
น้ำตกสือเฟิ่น-ปล่อยโคมลอย - ซีเหมินติง 
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านขนมพายสับปะรด-GERMANIUM POWER CENTER
วัดจูหลินซาน – MITSUI OUTLETS
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-16 เมษายน 2562
ราคา 30,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 30999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK10 ไต้หวัน สงกรานต์ ฮูลา ฮูล่า 5D4N (120419)


THF5-CI-TW-12-16APR19

ID : 26208

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง
วัดเหวินหวู่ - นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ
หมู่บ้านและสวนสนุก 9 ชนเผ่า-ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด
Cosmetic shop - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 16 APR 19
ราคา 30,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 30999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK04 ไต้หวัน สงกรานต์ สุขใจ 5 วัน 4 คืน (110419)


THF5-TG-TW-11-15APR19

ID : 25840

สถานีรถไฟ FORMOSA BOULAVARD
ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต-วัดฝอกวงซาน
สวนสนุก E-DA WORLD+E-DA OUTLET
ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
ชิมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ร้านสร้อยสุขภาพ-ตลาดซีเหมินติง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 15 APR 19
ราคา 30,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 31888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TG10 ไต้หวัน เมืองไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ ไต่ตึก (130419)


THT18-TG-TW-13-17APR19

ID : 26366

ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง
วัดเหวินหวู่-ไทเป-ร้านเครื่องสำอางค์-วัดหลงซาน
ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-ศูนย์สร้อยสุขภาพ
ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน
DUTY FREE-MITSUI OUTLET MALL
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 31,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 - 17 เมษายน 2562
ราคา 31,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 31999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK03 ไต้หวัน สงกรานต์ 9 เผ่า 5 วัน 4 คืน (110419)


THF5-TG-TW-11-15APR19

ID : 25841

เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่
นั่งกระเช้าพาโนราม่า-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า
เจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไทเป
ชิมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง
อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดซีเหมินติง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15  APR 19
ราคา 31,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 32888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TG12 ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ ฉึกฉึก ปู๊นๆ (130419)


THT18-TG-TW-13-17APR19

ID : 26361

ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
โดมแห่งแสง-ขนมพายสับปะรด-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร
วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-ตลาดกลางคืนเหวินหัว
เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ
เมืองไถจง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพ
ตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
วัดหลงซาน-MITSUI OUTLET MALL
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 - 17 เมษายน 2562
ราคา 32,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 32888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TG11 ไต้หวัน สีสันแห่งดอกไม้ หมู่บ้านปีศาจ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ บานสะพรั่ง (120419)


THT18-TG-TW-12-16APR19

ID : 26359

วัดโฝวกวงซัน-E-Da Outlet Mall-ขนมพายสับปะรด
โดมแห่งแสง-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร
ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป 2018-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
วัดจงไถฉาน-ชิมชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองซีโถว-หมู่บ้านปีศาจ
อุทยานซานหลิงซี-เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
ร้านเครื่องสำอางค์-MITSUI OUTLET MALL
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 16 เมษายน 2562
ราคา 32,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 32900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK05 Taiwan สงกรานต์ ทาโรโกะ 5D4N (110419)


THF5-TG-TW-11-15APR19

ID : 25835

นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ
เมืองไทเป - Cosmetic Shop-ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ - นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ
หมู่บ้านและสวนสนุก 9 ชนเผ่า-เมืองไถจง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 15 APR 19
ราคา 32,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 32999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK02 Taiwan สงกรานต์ VIP 5 ดาว 4D3N (110419)


THF5-TG-TW-11-14APR19

ID : 25838

เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic Shop
พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 14 APR 19
ราคา 32,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 33888.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-BR004 EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS 5 วัน 3 คืน (210619)


THG1-BR-TW-21MAR-21JUN19

ID : 25758

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อทุยานเย๋หลิ่ว - ผิงซี – หมู่บ้านสือเฟิน
ปล่อยโคมลอยผิงซี  - ไทเป-DUTY FREE - วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Taipei Fish market
Germanium Power - ซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน 
เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์
หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ร้านเครื่องสำอางค์ - ตึกไทเป 101 (รวมลิฟต์ชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 33,888-38,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 มี.ค. 62
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62
21 – 25 มิ.ย. 62
ราคา 33,888.-
11 – 15 เม.ย. 62 
ราคา 38,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 33900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-SK-02 ไต้หวันสงกรานต์ หมูทอง 6 วัน 5 คืน (110419)


THA16-TG-TW-11-16APR19

ID : 26019

หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ซีเหมินติง-ร้านสร้อย - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-16 เมษายน 2562
ราคา 33,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 33900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-SK-01 ไต้หวันสงกรานต์ หมู หมู 5 วัน 4 คืน (110419)


THA16-TG-TW-11-15APR19

ID : 26018

เถาหยวน  - เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอูหลง
ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว
วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย
ตลาดซีเหมินติง-นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-15 เมษายน 2562
ราคา 33,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 33900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-SK-04 ไต้หวันสงกรานต์ หมูหวาน 6 วัน 5 คืน (120419)


THA16-TG-TW-12-17APR19

ID : 26016

หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต -ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด – น้ำตกซือเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ร้านสร้อย - พิพิธภัณฑ์กู้กง  - วัดหลงซาน
ซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-17 เมษายน 2562
ราคา 33,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก