Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 86 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 25900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST6 TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5 วัน 3 คืน (231118)


THS2-BR-TW-18JUL-23NOV18

ID : 22916

เถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-วัดเหวินอู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง
ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทเป-เหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง-ฮัวเหลียน
อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ– ฮัวเหลียน
พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) 
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 – 30 ก.ย.61
2 – 6 พ.ย.61
9 – 13 พ.ย.61
23 – 27 พ.ย.61
ราคา 25,900.-
18-22 ก.ค.61
8-12 ส.ค.61
ราคา 26,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 25900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE21 THE BEST OF TAIWAN 5D4N (101018)


THZ1-CI-TW-30MAY-10OCT18

ID : 21840

ไทจง - เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่-วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง
ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต-วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of  Light
แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทเป 
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.61
13 – 17 มิถุนายน 2561
03 – 07 ตุลาคม 2561
ราคา 25,900.-
25 – 29 กรกฎาคม 2561
08 – 12 สิงหาคม 2561
10 – 14 ตุลาคม 2561
ราคา 26,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 25900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE22 TAIWAN BEST VACATION 6D5N (080818)


THZ1-CI-TW-24MAY-8AUG18

ID : 21272

DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง  
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 25,900 - 27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 18 มิถุนายน 2561
ราคา 25,900.-
24 – 29 พฤษภาคม 2561
25 – 30 กรกฎาคม 2561
08 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 27,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 25900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE10 T-DED GRAND TAIWAN 5D4N (270918)


THZ1-TG-TW-9MAY-27SEP18

ID : 21269

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 
ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
Mitsui Outlet Park 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 25,900 - 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 13 พฤษภาคม 2561
19 -23 พฤษภาคม 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
24 – 28 มิถุนายน 2561
09 – 13 กันยายน 2561
27 ก.ย. – 01 ต.ค.2561
ราคา 25,900.-
16 – 20 พฤษภาคม 2561
ราคา 26,900.-
25 – 29 พฤษภาคม 2561
12 – 16 สิงหาคม 2561
ราคา 27,900.-
26 – 30 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
09 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 29,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 25999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE42 T-DED เก๋กู้ด!! TAIWAN 5D4N BY TG (311218)


THZ1-TG-TW-4OCT-31DEC18

ID : 22968

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ชั้น86) – COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
MITSUI OUTLET PARK 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,999-34,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
ราคา 25,999.-
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ค. – 03 ธ.ค.61
13 – 17 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
ราคา 26,999.-
04 – 08 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
ราคา 27,999.-
08 – 12 ธันวาคม 2561
ราคา 29,999.-
11 – 15 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 30,999.-
27 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 31,999.-
31 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62
ราคา 32,999.-
30 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 33,999.-
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
ราคา 34,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 26900.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-BR002 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน (110818)


THG1-BR-TW-24JUL-11AUG18

ID : 22512

เถาหยวน - วัดจงไถ่ถาน - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน
ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – Gloria Outlet-ไทเป
Germanium Power-ตึกไทเป101-(ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว
ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 29 กรกฏาคม 2561
11 – 16 สิงหาคม 2561
ราคา 26,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 27888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN SUPERSTAR 5D4N (020818)


THA7-CI-TW-19JUL-2AUG18

ID : 22982

เกาสง–วัดเจดีย์เสือ มังกร - ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD
วัดฝอกวงซัน-เมืองไถตง - นั่งบอลลูน (รวมค่าบอลลูน)
เข้าชมงานเทศกาลบอลลูนเมืองไถตง 2018
ถ่ายรูป Monument marking the Tropic Of Cancer
แวะชิมขนมโมจิ - ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน
เมืองฮวาเหลียน – ล่องเรือชมปลาโลมา – อุทยานไท้หลู่เก๋อ (ทาโรโกะ)
ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง – ชมหินอ่อนและหยก
ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANUIM
ร้านพายสัปปะรด –ถ่ายรูปด้านหน้า ตึก 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 23 JUL 18
26 – 30 JUL 18 
2 – 6 AUG 18 
ราคา 27,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 27888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN THREE FEVER 5D4N (191018)


THA7-CI-TW-4JUL-19OCT18

ID : 22335

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
ซีเหมินติง-ไทเป – นั่งรถไฟไปกลับฮวาเหลียน
อุทยานทาโรโกะ – น้ำตกฉางชุน-GERMANUIM
ไทจง –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่  – เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน
ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชาอู่หลงสินค้าโอท็อปเมืองเจียอี้
ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-พายสัปปะรด
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GLORIA OUTLET
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,888-28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4 – 8 JUL 2018
11 – 15 JUL 2018
22 – 26 AUG 2018
05- 09 SEP 2018
26 – 30 SEP 2018
03 – 07 OCT 2018
ราคา 27,888.-
25- 29 JUL 2018
8 – 12 AUG 2018
10 – 14 OCT 2018
19 – 23 OCT 2018
ราคา 28,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 29777.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE11 AMAZING TAIWAN 6D5N BY TG (080818)


THZ1-TG-TW-25JUL-8AUG18

ID : 21836

ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
นั่งกระเช้าเหมาคง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง-หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่-วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง-เจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เกาสง – วัดฝอกวงซาน
ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT
ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง-ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง
DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,777-31,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 – 30 กรกฎาคม 2561
ราคา 31,777.-
08 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 29,777.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 35900.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG001 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน (051218)


THG1-TG-TW-25JUL-5DEC18

ID : 22508

เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-ไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ซื่อหลินไนท์-Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้ง Gloria Outlet
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 – 29 ก.ค.61
20 – 24 ต.ค.61
05 – 09 ธ.ค.61
ราคา 35,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 52900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไทเป–ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 6 วัน 5 คืน (250718)


THM1-CI-TW-25-30JUL18

ID : 22403

ไทเป – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง –พายสับปะรด
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง-ฮอกไกโด – โดราเอมอน สกาย ปาร์ค
อควาเรียมปลาแซลมอน – ยูบาริ-ฟุราโน่
โทมิตะ ฟาร์มลาเวนเดอร์ – บิเอะ – ทุ่งดอกไม้ชิคิไซ โนะ โอกะ
ซัปโปโร-โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานผลิตช็อกโกแลต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
ศาลเจ้าฮอกไกโด – เรร่า เอาท์เล็ต มอลล์
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 - 30 ก.ค.61
ราคา 52,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก