Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 105 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 27888.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-BR006 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ครบ 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (240119)


THG1-BR-TW-24-29JAN19

ID : 24788

อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-ร้านชา
เมืองไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์-หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่-เถาหยวน-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น 89)-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
Germanium Power- นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-รถไฟกลับไทเป-ร้านเครื่องสำอางค์
พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง-ซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 - 29 มกราคม 2562
ราคา 27,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 27900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL-NY-06 Taiwan Holiday ปีใหม่ 2019 6D4N (291218)


THF5-BR-TW-29DEC18-3JAN19

ID : 24701

เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-Cosmetic shop
ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง
ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)
เมืองยีหลานเจียวซี-เมืองยีหลาน-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 DEC 18–03 JAN 19
ราคา 27,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 28900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL-NY-04 ไต้หวันต้อนรับปีใหม่ 2562 4D3N (291218)


THF5-CI-TW-29DEC18-1JAN19

ID : 24695

เถาหยวน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
เฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop–ซีเหมินติง
นำท่านนั่งรถไฟฟ้าไป ณ จุดชมพลุ COUNTDOWN
ศูนย์GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค-MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 DEC 18 – 01 JAN 19
ราคา 28,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ไต้หวัน : PTW11-VZ เที่ยวข้ามปีที่ไต้หวัน ชมพลุไฟตึกไทเป 101 5วัน 4คืน (281218)


THJ6-VZ-TW-28DEC18-1JAN19

ID : 25272

เถาหยวน-World Flora Expo-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เจียอี้-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท-ไทเป
ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
ชมพลุไฟตึก101ที่หอรำลึกซุนยัดเซ็น-Duty Free
อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
ราคา 29,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL-NY-02 Taiwan ปีใหม่ Countdown สุดฟิน 2019 5D4N (281218)


THF5-CI-TW-28DEC18-1JAN19

ID : 24706

เถาหยวน - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไถจง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ร้านพายสับปะรด
Cosmetic Shop-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
นำท่านนั่งรถไฟฟ้าไป ณ จุดชมพลุ COUNTDOWN เข้าสู่ปี 2562
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 DEC 18 – 01 JAN 19
ราคา 29,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 29999.-

ทัวร์ไต้หวัน : SDT-05 TAIWAN PRE SALE NEW YEAR (271218)


THA7-CI-TW-27-31DEC18

ID : 24250

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา –เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ
อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี
แวะชิมชา-ฝงเจียไนท์มารืเก็ต-ร้านขนมพายสัปปะรด
อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –GERMANUIM
ซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 - 31 ธันวาคม 2561 
ราคา 29,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 31900.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG003 TAIWAN ครบเครื่อง สุริยันจันทรา อาหลี่ซัน เกาสง 6 วัน 5 คืน (281218)


THG1-TG-TW-5-28DEC18

ID : 23078

เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ 
วัดจงไถ่ถาน-ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ –เมืองเจียอี้
หมู่บ้านฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณ
เกาสง -Formosa Boulavard–ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
วัดโฝวกวงซัน - EDA WORLD – EDA Outlet mall
ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
อทุยานเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ช้อปปิ้งเครืองสำอางค์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,900-34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 10 ธ.ค. 61
ราคา 31,900 .-
28 ธ.ค.61 – 2 ม.ค. 62
ราคา 34,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 31999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL-NY-01 Taiwan New Year 3 อุทยาน 5D4N (281218)


THF5-CI-TW-28DEC18-1JAN19

ID : 24702

เมืองไทเป -  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)
เมืองยีหลาน-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ
นั่งรถไฟกลับสู่เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ร้านเครื่องสำอาง
เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -  ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ศูนย์ Germanium – อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น – ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 DEC 18-01 JAN 19
ราคา 31,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 31999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE43 T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN 4D3N BY TG (311218)


THZ1-TG-TW-31DEC18-3JAN19

ID : 23350

ไทเป – อิสระเคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101
ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ชั้น 86) – COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เจียอี้
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ธ.ค.61–03 ม.ค.62
ราคา 31,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 32888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TG03 เกาสง อุทยานซานหลิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา เทศกาลดอกไม้ เมืองไทเป ซุปตาร์ Happy New Year 5 วัน 4 คืน (301218)


THT18-TG-TW-30DEC18-3JAN19

ID : 23696

ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง – โดมแห่งแสง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
เมืองเกาสง – พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple)
แวะชิมขนมพายสับปะรด - เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร
หมู่บ้านปีศาจ (Xitou Monster Village)-อุทยานซานหลิงซี
ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) – วัดพระถังซัมจั่ง
วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – วัดจงไถฉาน
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป  2018
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางค์
ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง (Ximending Night Market)
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium)-ตึกไทเป 101 (Taipei 101)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
ราคา 32,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 32900.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG002 TAIWAN 2 GO อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน (281218)


THG1-TG-TW-28DEC18-4JAN19

ID : 24791

เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-ไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ 
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ซื่อหลินไนท์-Germanium Power-ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้ง Gloria Outlet
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62 
29 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
30 ธ.ค.61-3 ม.ค. 62
31 ธ.ค.61-4 ม.ค. 62
ราคา 32,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 32900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL-NY-05 Taiwan Countdown ปีใหม่ 2562 (291218)


THF5-WE-TW-29DEC18-2JAN19

ID : 24694

เกาสง - สถานีรถไฟ Formosa Boulevard – ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต
วัดฝอกวงซาน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-Cosmetic Shop
ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน
ซีเหมินติง-นำท่านนั่งรถไฟฟ้าไป ณ จุดชมพลุ COUNTDOWN
ศูนย์ GERMANIUM – พิพิธภัณฑ์กู้กง – DUTY FREE
ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 DEC 18-02 JAN 19
ราคา 32,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 32999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE44 T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5D4N BY TG (281218)


THZ1-TG-TW-28DEC18-1JAN19

ID : 23351

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เจียอี้ - ร้านชา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง-ไทเป
ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ชั้น 86) – COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
MITSUI OUTLET PARK 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
ราคา 32,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 33888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TG02 เมืองไทเป เทศกาลดอกไม้ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานซานหลิงซี เมืองเกาสง E-DA World ซุปตาร์ Countdown 2 5 วัน 4 คืน (291218)


THT18-TG-TW-29DEC18-2JAN19

ID : 23698

เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง
ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป  - วัดจงไถฉาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านปีศาจซีโถว
ซานหลิงซี-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง
อาณาจักร E-DA World - Countdown เข้าสู่ปี 2019
พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple)
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium)-ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง
โดมแห่งแสง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas)
แวะชิมขนมพายสับปะรด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 33,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 33888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TG01 เมืองไทเป เทศกาลดอกไม้ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานซานหลิงซี เมืองเกาสง E-DA World ซุปตาร์ Countdown 1 5 วัน 4 คืน (281218)


THT18-TG-TW-28DEC18-1JAN19

ID : 23697

เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง
ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป-วัดจงไถฉาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านปีศาจซีโถว
ซานหลิงซี-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง
ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง (Pier 2 Arts Center) – โดมแห่งแสง
ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง-พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple)
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium) - อาณาจักร E-DA World
Countdown เข้าสู่ปี 2019-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas)
แวะชิมขนมพายสับปะรด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 33,888 .-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก