Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน
พบทั้งหมด 90 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-03 TAIWAN HA HA 3 อุทยาน 5D4N (200618)

THA16-CI-TW-20DEC17-20JUN18

ID : 18923

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) - อี๋หลาน
นั่งรถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ
นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป - หนิงเซียไนท์มาร์เก็ต
ร้านสร้อย GERMANIUM - หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ - อุทยานอาลีซาน
นั่งรถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน
ชิมชาอู่หลง-ไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - DUTY FREE - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.60-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,888-29,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 - 14 ม.ค.61
ราคา 25,888.-
20 - 24 ธ.ค. 60
21 - 25 ธ.ค. 60
ราคา 26,333.-
18 - 22 ม.ค. 61
24 - 28 ม.ค. 61
01 - 05 ก.พ. 61
21 - 25 ก.พ. 61
07 - 11 มี.ค. 61
14 - 18 มี.ค. 61
21 - 25 มี.ค. 61
ราคา 26,777.-
25 - 29 ธ.ค. 60
ราคา 27,333.-
28 ก.พ. - 04 มี.ค.61
ราคา 27,777.-
25 – 29 เม.ย. 61
02 – 06 พ.ค. 61
09 – 13 พ.ค. 61
16 – 20 พ.ค. 61
23 – 27 พ.ค. 61
06 – 10 มิ.ย. 61
20 – 24 มิ.ย. 61
ราคา 28,777.-
04 – 08 เม.ย. 61
ราคา 29,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST6 ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ (290618)

THS2-BR-TW-22FEB-29JUN18

ID : 20120

เถาหยวน-หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ-วัดเหวินอู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเสวียนกวง-ไทจง
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทเป–เหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซีเหมินติง-นั่งรถไฟด่วน-ฮัวเหลียน-อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
 พิพิธภัณฑ์กู้กง–อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) 
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,900-26,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 - 26 ก.พ.61
4 - 8 มี.ค.61
14 - 18 มี.ค.61
24 - 28 มี.ค.61
9 - 13 เม.ย.61
23 - 27 เม.ย.61
9 - 13 พ.ค.61
ราคา 25,900.-
6 – 10 มิ.ย.61
29 มิ.ย. – 3 ก.ค.61
ราคา 26,500.-

ทัวร์ไต้หวัน : TRENDY TAIWAN 4 วัน 3 คืน (120418)

THW5-TG-TW-12-15APR18

ID : 20151

ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ผูหลี่  – วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่ – ชิมชาอู่หลง – D.I.Y พายสัปปะรด
ฉื่อเฟิ่น – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
DUTY FREE – ศูนย์  GERMANIUM - ซีเหมินติง
วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 15 เมษายน 2561
ราคา 25,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL21 ไต้หวันเที่ยว ครบ 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (200418)

THF5-TG-TW-9MAR-20APR18

ID : 19396

ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน-ขนมพายสับปะรด
เถาหยวนไนท์มาเก็ต-ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง
ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ร้านเครื่องสำอาง–อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-13 MAR 18
23-27 MAR 18
20-24APR 18
ราคา 25,999.-
5-9 APR 18
ราคา 26,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST5.5 อารีซัน กรุ้งกริ้ง 4 วัน 3 คืน (220318)

THS2-CI-TW-22FEB-22MAR18

ID : 20113

เจียอี้ – อุทยานอารีซัน (รวมนั่งรถไฟโบราณ) – เมืองไทจง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต–เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉานซื่อ
วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง –ไทเป – ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์กู้กง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 ก.พ.61
8 - 11 มี.ค.61
22 - 25 มี.ค.61
ราคา 27,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK 5 Songkarn Lovely 5D3N (150418)

THF5-BR-TW-11APR-15APR18

ID : 20088

วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบ-สุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง– ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - แช่นำแร่ 5 ดาวส่วนตัวในห้องพัก
เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-TAIPEI FISH  MARKET-ซีเหมินติง
Cosmeticshop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15  APR’18 ราคา27,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN CHILL เว่อร์ !!!!! (130418)

THH2-IT-TW-13-18APR18

ID : 20619

หนันโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน
ป่าสนพันปี–บึงสองพี่น้อง-ชิมชา-ไถจง-เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป-ร้านพายสับปะรด-ไทเป 101-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
อุทยานเย๋หลิว-อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก-ซีเหมิงติง
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 28,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 เมษายน 2561 
ราคา 29,900.-
14-18 เมษายน 2561 
ราคา 28,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TRENDY ALISHAN 5 วัน 4 คืน (120418)

THW5-TG-TW-12-17APR18

ID : 20694

ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทจง – เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน – สวนสนพันปี
ไทจง-ผูหลี่  – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินวู่ – ชิมชาอู่หลง – D.I.Y พายสัปปะรด
ฉื่อเฟิ่น – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
DUTY FREE – ศูนย์  GERMANIUM - ซีเหมินติง
วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 16 / 13 - 17 เมษายน 2561
ราคา 28,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE11 AMAZING IN TAIWAN 6D5N (130418)

THZ1-TG-TW-26APR-13AUG18

ID : 20602

ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 
นั่งกระเช้าเหมาคง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง-หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่
วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง-เจียอี้ – ร้านชา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -เกาสง – วัดฝอกวงซาน
ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL–DOME OF LIGHT–ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง  
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง –DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด) 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,777บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 ราคา29,777
25 – 30 กรกฎาคม 2561 ราคา31,777
08 – 13 สิงหาคม 2561 ราคา29,777

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK 1 Songkarn So Cute 5D4N (180418)

THF5-CI-TW-10APR-18APR18

ID : 20089

Gloria Outlet-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก
ร้านพายสับปะรด- Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-Maokong Gondala
ศูนย์ Germanium-ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
สายการบิน :CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-14 Apr’18 ราคา29,900.-
14-18 Apr’18 ราคา29,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : GT-TPE TG01 TAIWAN สบาย เพลินตา 5 วัน 4 คืน (051218)

THG12-TG-TW-25JUL-5DEC18

ID : 20879

หมู่บ้านสายรุ้ง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์-เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-นั่งกระเช้าลอยฟ้า-หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
เมืองไถจง-เมืองไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์-ร้านคอสเมติค
Germanium Power-เมืองเถาหยวน
ช้อปปิ้ง Gloria Outlet
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 – 29 ก.ค. 61
20 – 24 ต.ค. 61
5 – 9 ธ.ค. 61
ราคา 29,991.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK 10 Songkran CHARMING 4D3N (170418)

THF5-CI-TW-14APR-17APR18

ID : 20099

เมืองไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
เมืองไถจง-เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า
นั่งกระเช้าพาโนรามาชมวิว-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง+CINGJING SKYWALK
ชิมชาอู่หลง- หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
แช่น้ำแร่ระดับ5ดาวภายในห้องพัก-ร้านพายสับปะรด-Cosmeticshop
ศูนย์สร้อยGermanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สายการบิน :CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-17APRIL18 ราคา30,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL (110418)

THH2-CI-TW-11-15APR18

ID : 20621

หนันโถว-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ชิมชาอู่หลง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดกวนอู-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน-ป่าสนพันปี
บึงสองพี่น้อง-ไถจง-เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ท่าเรือตั้นสุย
สะพานแห่งความรักตั้นสุย-ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก -ซีเหมินติง
อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ถ่ายรูปตึกไทเป 101– ร้านเจอมาเนี่ยม
มิตซุย เอ้าท์เลท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-15 เม.ย.61
ราคา 33,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK 3 Songkran STUNNING 4D3N (150418)

THF5-CI-TW-12APR-15APR18

ID : 20093

ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง-ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-
Cosmetic shop-ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
วัดหลงซาน-ตลาดซีเหมินติง-ศูนย์Germanium
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-Gloria Outlet
สายการบิน :CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12–15APR’18 ราคา33,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK 2 Songkran Radiant 5D4N (150418)

THF5-CI-TW-11APR-15APR18

ID : 20090

เมืองไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)-เมืองยี่หลานเจี่ยวซี่
นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่
เมืองยีหลาน-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์Germanium
เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-Cosmeticshop
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
สายการบิน :CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-15 APR’18 ราคา33,900.-

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก