Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 97 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 23555.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (L04) Taiwan Eva 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (090519)


THF5-BR-TW-17JAN-9MAY19

ID : 25658

เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-Cosmetic Shop
ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)
เมืองยีหลานเจียวซี-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป
ศูนย์ Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,555-24,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 22 JAN 19
24 – 29 JAN 19
21 – 26 FEB 19
28 FEB-05 MAR 19
14 – 19 MAR 19
18 – 23 APR 19
25 – 30 APR 19
09 – 14 MAY 19
ราคา 23,555.-
05 – 10 APR 19
ราคา 24,555.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-08 ไต้หวันเทศกาลดอกไม้ 4 วัน 3 คืน (230319)


THA16-CI-TW-12JAN-23MAR19

ID : 25125

เมืองไทเป-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง 
ไถจง-วัดจงไถฉานซื่อ-หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบ
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 เมืองจีหลง-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
น้ำตกซือเฟิ่น-ปล่อยโคมลอย
สายการบิน : CHINA AIRLINE (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค. - มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 15 ม.ค. 62
8 – 11 ก.พ. 62
16 – 19 ก.พ. 62
9 – 12 มี.ค. 62
23 – 26 มี.ค. 62
ราคา 23,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์ไต้หวัน : HASHTAG TAIWAN ALISHAN 5D3N (060319)


THW5-TG-TW-27FEB-6MAR19

ID : 26247

เมืองเจียอี้ – WENHUA NIGHT MARKET
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน – สวนสนพันปี
ไทจง – ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
D.I.Y พายสัปปะรด-ไทเป
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ฉื่อเฟิ่น – DUTY FREE-ศูนย์ GERMANIUM
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 Feb - 03 Mar 19 
06 - 10 Mar 19 
ราคา 23,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE47 T-DED GRAND TAIWAN 5D4N (260619)


THZ1-TG-TW-5JAN-26JUN19

ID : 24929

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)
ร้านกาแฟ-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ชั้น 86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP
MITSUI OUTLET PARK 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 09 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 03 เม.ย.62
20 – 24 เมษายน 2562
24 – 28 เมษายน 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 02 มิ.ย.62
05 – 09 มิถุนายน 2562
12 – 16 มิถุนายน 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 23,999.-
03 – 07 เมษายน 2562
27 เม.ย. – 01 พ.ค.62
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 24999.-

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE48 T-DED AMAZING TAIWAN 5D4N (260619)


THZ1-TG-TW-3APR-26JUN19

ID : 25972

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)
ร้านกาแฟ-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ชั้น 86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP
MITSUI OUTLET PARK 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 24,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 24 เมษายน 2562
24 – 28 เมษายน 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
05 – 09 มิถุนายน 2562
12 – 16 มิถุนายน 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 24,999.-
03 – 07 เมษายน 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 25,999.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
ราคา 26,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 25500.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST5.5 อารีซัน กรุ้งกริ้ง 4 วัน 3 คืน (280319)


THS2-CI-TW-12OCT18-28MAR19

ID : 24058

เจียอี้ – อุทยานอารีซัน (รวมนั่งรถไฟโบราณ)
เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองหนานโถว
วัดจงไถ่ฉานซื่อ – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง –ไทเป – ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์กู้กง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 15 ต.ค. 61
1-4 พ.ย. 61
24-27 พ.ย. 61
7 - 10 ธ.ค. 61
22 - 25 ธ.ค. 61
16 - 19 ก.พ. 62
21 - 24 มี.ค. 62
28 - 31 มี.ค. 62
ราคา 25,500.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 25888.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG007 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง EDA 6 วัน 5 คืน (300319)


THG1-TG-TW-19FEB-30MAR19

ID : 25757

เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ 
วัดจงไถ่ถาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ –เมืองเจียอี้
หมู่บ้านฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณ
ชิมชาอู่หลง - เกาสง -Formosa Boulavard
ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
วัดโฝวกวงซัน - EDA WORLD – EDA Outlet Mall
ไทเป- ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
ศุนย์สร้อย Germanium Power
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
วัดหลงซาน – ร้านคอสเมติค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 18 มีนาคม 2562
30 มีนาคม – 04 เมษายน 2562 
ราคา 25,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 25888.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-BR005 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน (240619)


THG1-BR-TW-22JAN-24JUN19

ID : 25755

วัดจงไถ่ถาน-เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน
ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์-ไทเป - Germanium Power
วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค
ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว
DUTY FEE-ซื่อหลินไนท์
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 27 ม.ค. 62 
15 – 20 ก.พ. 62
23 – 28 ก.พ. 62 
01 – 06 มี.ค. 62
16 – 21 มี.ค. 62
24 – 29 มี.ค. 62 
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 62
25 – 30 พ.ค. 62
01 – 06 มิ.ย. 62
24 – 29 มิ.ย. 62
ราคา 25,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 26888.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-SK-05 ไต้หวันสงกรานต์ หมูเงิน 6 วัน 5 คืน (130419)


THA16-BR-TW-13-18APR19

ID : 26015

ไถจง –วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)
ซีเหมินติง-วัดหลงซาน-ร้านสร้อย - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - GLORIA OUTLET
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-18 เมษายน 2562
ราคา 26,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 27900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST1 ท่องเที่ยวอารยธรรมไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (220319)


THS2-CI-TW-10JAN-22MAR19

ID : 25502

ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน-สวนพฤกษศาสตร์
พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว-พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ชมทำเนียบประธานาธิบดี
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)-ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม
ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ - ร้านสินค้าปลอดภาษี
เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-13 ม.ค. 62
11-14 ม.ค. 62
17-20 ม.ค. 62
18-21 ม.ค. 62
19 - 22 ม.ค. 62
21 - 24 ก.พ. 62
22 - 25 ก.พ. 62
7 - 10 มี.ค. 62
8 - 11 มี.ค. 62
14 - 17 มี.ค. 62
15 - 18 มี.ค. 62
21 - 24 มี.ค. 62
22 - 25 มี.ค. 62
ราคา 27,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 28888.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-SK-06 ไต้หวันสงกรานต์ หมูเด้ง 4 วัน 3 คืน (120419)


THA16-CI-TW-12-15APR19

ID : 26161

เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง
ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)
GERMANIUM POWER CENTER
วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-15 เมษายน 2562
ราคา 28,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 28888.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK06 Taiwan สงกรานต์ ฮาเฮ 5D3N (110419)


THF5-TG-TW-11-15APR19

ID : 25842

พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ร้านขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า+กระเช้า
เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Cosmetic Shop – อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Mitsui Outlet Park 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15  APR 19
ราคา 28,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 28900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK09 ไต้หวัน สงกรานต์ หรรษา 4 วัน 3 คืน (140419)


THF5-TG-TW-14-17APR19

ID : 25834

เมืองไถจง-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-นั่งกระเช้าพาโนรามา
เจียอี้-ชิมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานเย่หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
ร้านสร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 - 17 APR 19
ราคา 28,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 28999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (L01) ไต้หวัน TG 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (300519)


THF5-TG-TW-14FEB-30MAY19

ID : 25662

เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด -Cosmetic shop
พิพิธภัณฑ์กู้กง -ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 17 FEB 19
21 – 24 FEB 19
07 – 10 MAR 19
14 – 17 MAR 19
21 – 24 MAR 19
28 – 31 MAR 19
10 – 13 APR 19
25 – 28 APR 19
02 – 05 MAY 19
09 – 12 MAY 19
16 – 19 MAY 19
23 – 26 MAY 19
30 MAY-02 JUN 19
ราคา 28,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 29900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK11 ไต้หวัน สงกรานต์ อาลีซาน เฮง เฮง 4D3N (130419)


THF5-CI-TW-13-16APR19

ID : 26209

เถาหยวน – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง– ชิมชาอู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง
วัดเหวินหวู่-ร้านพายสับปะรด- Cosmetic Shop
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ศูนย์ GERMANIUM – อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 16 APR 19
ราคา 29,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก