Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน
พบทั้งหมด 90 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN อาลีซาน ฉันรักเธอ 5D3N (200318)

THH3-XW-TW-16JAN-20MAR18

ID : 19534

ผูหลี่–วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้-อาลีซาน
ร้านชา – เฟิงเจี่ย ไนท์มาเก็ต-ไทจง – ไทเป
ร้านพายสัปะรด – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
ร้านเจอมาเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 มกราคม 2561
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 16,999.-
6-10 กุมภาพันธ์ 2561
13-17 กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2561
ราคา 17,999.-
6-10 มีนาคม 2561
20-24 มีนาคม 2561
ราคา 18,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : HTW-XW53-C01 TAIWAN LOVE AUTUMN 5D3N (200318)

THH3-XW-TW-16JAN-20MAR18

ID : 19529

วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่-ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต
ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–ร้านสร้อยเจอมาเนียม
ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-20 มกราคม 2561
23-27 มกราคม 2561
30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2561
6-10 กุมภาพันธ์ 2561
13-17 กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2561
6-10 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
20-24 มีนาคม 2561
ราคา 16,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : GT-TPE CI04 TAIWAN สบาย เพลินใจ ไฮไลท์ไทเป 4 วัน 3 คืน (280718)

THG12-CI-TW-22APR-28JUL18

ID : 20876

นั่งกระเช้าเมาคง-วัดซินเทียงกง-ตลาดปลาไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งกงกวน
วัดหลงซัน (พิเศษ ! ขอด้ายแดง ขอพรความรัก)
Gloria Outlet
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,891 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 เม.ย.61
2 – 5 มิ.ย.61
16 -19 มิ.ย.61
28 – 31 ก.ค.61
ราคา 18,891.-

ทัวร์ไต้หวัน : MIRACLE TAIWAN 4 วัน 3 คืน (240518)

THW5-TG-TW-22MAR-24MAY18

ID : 20462

ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ชิมชาอู่หลง-D.I.Y พายสัปปะรด
ฉื่อเฟิ่น-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
DUTY FREE-ศูนย์ GERMANIUM
ซีเหมินติง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-25 มี.ค. 61
19-22 , 27-30 เม.ย.61
5-8 , 24-27 พ.ค.61
ราคา 18,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN BOMB BOMB (270918)

THA16-TG-TW-22MAR-27SEP18

ID : 20595

เถาหยวน  - ไถจง  - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต- หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน
ตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 มี.ค. 61
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 61
19 - 22 เม.ย. 61
26 - 29 เม.ย. 61
03 - 06 พ.ค. 61
10 – 13 พ.ค. 61
17 – 20 พ.ค. 61
26 – 29 พ.ค. 61
07 – 10 มิ.ย. 61
14 – 17 มิ.ย. 61
05 – 08 ก.ค. 61
26 – 29 ก.ค. 61
10 – 13 ส.ค. 61
06 – 09 ก.ย. 61
27 – 30 ก.ย. 61
ราคา 19,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL06 อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน (061018)

THF5-CI-TW-20JAN-6OCT18

ID : 19391

ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย Germanium
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 23 JAN 18
ราคา 20,999.-
26 – 29 JAN 18
08 – 11 FEB 18
24 – 27 FEB 18
ราคา 21,999.-
03 – 06 MAR 18
29 MAR-01 APR 18
ราคา 22,999.-
20 – 23 APR 18
21 – 24 APR 18
27 – 30 APR 18
29 APR-02 MAY 18
01 – 04 MAY 18
05 – 08 MAY 18
12 – 15 MAY 18
19 – 22 MAY 18
23 – 26 MAY 18
25 – 28 MAY 18
27 – 30 MAY 18
30 MAY–02 JUN 18
02 – 05 JUN 18
09 – 12 JUN 18
16 – 19 JUN 18
20 – 23 JUN 18
27 – 30 JUN 18
07 – 10 JUL 18
14 – 17 JUL 18
18 – 21 JUL 18
21 – 24 JUL 18
02 – 05 SEP 18
15 – 18 SEP 18
22 – 25 SEP 18
29 SEP-02 OCT 18
06 – 09 OCT 18
ราคา 23,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-02 TAIWAN BAO BAO 4D3N (140618)

THA16-CI-TW-27JAN-14JUN18

ID : 18917

ไต้หวัน - เถาหยวน  - MITSUI OUTLET 
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง–ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไทเป
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว - ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ร้านสร้อย GERMANIUM
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 20,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 - 30 ม.ค. 61
01 - 04 ก.พ. 61
22 - 25 ก.พ. 61
08 - 11 มี.ค. 61
15 - 18 มี.ค. 61
22 - 25 มี.ค. 61
ราคา 20,999.-
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 61
03 - 06 พ.ค. 61
10 – 13 พ.ค. 61
17 – 20 พ.ค. 61
24 – 27 พ.ค. 61
01 – 04 มิ.ย. 61
07 – 10 มิ.ย. 61
14 – 17 มิ.ย. 61
ราคา 21,999.-
05 – 08 เม.ย. 61
06 – 09 เม.ย. 61
26 – 29 พ.ค. 61
ราคา 22,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : MAGIC TAIWAN 4 วัน 3 คืน (300618)

THW5-TG-TW-17MAR-30JUN18

ID : 20693

หมู่บ้านสายรุ้ง –ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต-ผูหลี่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ชิมชาอู่หลง
ตลาดซีเหมินติง-ร้านพายสัปปะรด-ศูนย์ GERMANIUM
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-DUTY FREE-วัดหลงซานซื่อ
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 20 มี.ค.61
12 – 15 พ.ค.61
2 – 5 / 9 – 12 มิ.ย.61
16 – 19 มิ.ย.61
23 – 26 มิ.ย.61
30 มิ.ย. – 3 ก.ค.61
ราคา 21,999.-
5 – 8 เม.ย. 61
ราคา 25,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN HAVE FUN SUMMER 4D3N (201018)

THA7-CI-TW-1MAR-20OCT18

ID : 19594

เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ -  ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – พายสัปปะรด
GERMANUIM – ซีเหมินติง-ปล่อยโคมผิงซี
อุทยานเหยหลิ่ว – เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,555-25,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 – 4 MAR 18
ราคา 22,555.-
25- 28 APR 18 
10 – 13 MAY 18
19 – 22 MAY 18 
24 – 27 MAY 18 
9 -12 JUN 18 
23 – 26 JUN 18
07- 10 JUL 18
22 – 25  SEP 18
6 – 9 OCT 18
ราคา 24,555.-
13-16 OCT 18
20-23 OCT 18
ราคา 25,555.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL08 ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 4 คืน (210618)

THF5-BR-TW-3MAR-21JUN18

ID : 19389

เมืองเถาหยวน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจี้ยอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM
COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ่ว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 MAR 18
26 – 30 APR 18
26 – 30 MAY 18
07 – 11 JUN 18
21 – 25 JUN 18
ราคา 22,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE09 PARADISE IN TAIWAN 4D3N (160918)

THZ1-TG-TW-3MAR-16SEP18

ID : 20601

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง 
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,900บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 06 มีนาคม 2561 ราคา22,900.-
22 – 25 มีนาคม 2561 ราคา22,900.-
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 ราคา22,900.-
01 – 04 เมษายน 2561 ราคา22,900.-
05 – 08 เมษายน 2561 ราคา25,900.-
19 – 22 เมษายน 2561 ราคา22,900.-
21 – 24 เมษายน 2561 ราคา22,900.-
01 – 04 พฤษภาคม 2561 ราคา23,900.-
03 – 06 พฤษภาคม 2561 ราคา22,900.-
04 – 07 พฤษภาคม 2561 ราคา22,900.-
26 – 29 พฤษภาคม 2561 ราคา25,900.-
08 – 11 มิถุนายน 2561 ราคา22,900.-
22 – 25 มิถุนายน 2561 ราคา22,900.-
26 – 29 กรกฎาคม 2561 ราคา25,900.-
27 – 30 กรกฎาคม 2561 ราคา25,900.-
09 – 12 สิงหาคม 2561 ราคา25,900.-
10 – 13 สิงหาคม 2561 ราคา25,900.-
13 – 16 กันยายน 2561 ราคา22,900-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL15 ไต้หวัน ชิงจิง ลั่นเลย (201018)

THF5-CI-TW-4APR-20OCT18

ID : 19392

ไถจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง-เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด
ศูนย์ Germanium-เย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตลาดซีเหมินติง-COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 07 APR 18
17 – 20 MAY 18
24 – 27 MAY 18
14 – 17 JUN 18
21 – 24 JUN 18
26 – 29 JUN 18
ราคา 22,999.-
11 – 14 OCT 18
20 – 23 OCT 18
ราคา 23,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL03 ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4 วัน 3 คืน (260418)

THF5-TG-TW-18JAN-26APR18

ID : 19387

เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง
ชิมชาอู่หลง-ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium
พิพิธภัณฑ์กู้กง-COSMETIC SHOP
ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย่หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 – 21 JAN 18
25 – 28 JAN 18
01 – 04 FEB 18
08 – 11 FEB 18
22 – 25 FEB 18
ราคา 22,999.-
22 – 25 MAR 18
29 MAR-01 APR 18
06 – 09 APR 18
26 – 29 APR 18
ราคา 23,999.-
05 – 08 APR 18
ราคา 24,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN UNIQUE EDA (220318)

THA7-CI-TW-23NOV17-22MAR18

ID : 18613

เมืองเกาสง –ถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD
PIER 2 ART CENTER -  วัดฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร
EDA WORLD-เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน
ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง-แวะชิมชา – เจียอี้ไนท์มาเก็ต
เมืองเกาสง –ร้านขนมพายสับปะรด
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 23,888-25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23-26 NOV 60
18-21 JAN 61
25-28 JAN 61
26-29 JAN 61
8-11 FEB 61
9-12 FEB 61
22-25 FEB 61
2-5 MAR 61
8-11 MAR 61
22-25 MAR 61
ราคา 23,888.-
2-5 DEC 60
8-11 DEC 60
ราคา 24,888.-
1-4 DEC 60
28-31 DEC 60
ราคา 25,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-01 TAIWAN SHAN SHAN 4D3N (210618)

THA16-CI-TW-19JAN-21JUN18

ID : 18922

เถาหยวน  - ไถจง  - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ร้านสร้อย GERMANIUM - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 22 ม.ค. 61
27 – 30 ม.ค. 61 
16 – 19 ก.พ. 61
22 – 25 ก.พ. 61
02 – 05 มี.ค. 61
08 – 11 มี.ค. 61
15 – 18 มี.ค. 61
22 – 25 มี.ค. 61
28 – 31 มี.ค. 61
ราคา 24,888.-
07 – 10 เม.ย. 61
19 – 22 เม.ย. 61
26 – 29 เม.ย. 61
03 - 06 พ.ค. 61
10 – 13 พ.ค. 61
17 – 20 พ.ค. 61
24 – 27 พ.ค. 61
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 61
07 – 10 มิ.ย. 61
21 – 24 มิ.ย. 61
ราคา 26,888.-
05 – 08 เม.ย. 61
06 – 09 เม.ย. 61
ราคา 27,888.-

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก