Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 99 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 20991.-

ทัวร์ไต้หวัน : FT-TPE TG02C TAIWAN ไทเป เที่ยวฟิน ช้อปสุดมันส์ 5 วัน 4 คืน (200419)


THF4-TG-TW-29MAR-20APR19

ID : 26298

เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - อิสระช็อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ -เมืองไทเป
ร้านคอสเมติค – ตลาดนัดซิ่อหลิน
ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
Mitsui Outlet-ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม
ตลาดปลาไทเป-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-วัดหลงซาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 20,991-22,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
ราคา 20,991.-
19-23 เม.ย. 62
20-24 เม.ย. 62
ราคา 22,991.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 21888.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG005 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน (300319)


THG1-TG-TW-16JAN-30MAR19

ID : 25754

เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค
วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 
ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
MITSUI OUTLET
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 20 มกราคม 2562 
23 – 27 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
28 – 04 มีนาคม 2562 
01 – 05 มีนาคม 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562 
09 – 13 มีนาคม 2562 
13 – 17 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562 
20 – 24 มีนาคม 2562 
22 – 26 มีนาคม 2562 
23 – 27 มีนาคม 2562 
29 – 02 เมษายน 2562 
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
ราคา 21,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 21888.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-BR002 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุรียันจันทรา 5 วัน 4 คืน (270319)


THG1-BR-TW-18FEB-27MAR19

ID : 25751

ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น
ร้านเครื่องสำอาง-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
หนานโถว-วัดเหวินอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-ไถจง-ฟงเจี่ยไนท์ มาร็เก็ต-วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนี่ยม-ซื่อหลินไนท์
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
27 - 31 มีนาคม 2562
ราคา 21,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 22900.-

ทัวร์ไต้หวัน : SMSK5 ไต้หวัน สงกรานต์ มุ้งมิ้ง 4 วัน 3 คืน (120419)


THS2-VZ-TW-12-15APR19

ID : 26787

เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) 
ร้านขนมเค้กพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ซีเหมินติง-ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา – เมืองไทจง
ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-หมู่บ้านสายรุ้ง 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-15 เม.ย.62
ราคา 22,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์ไต้หวัน : MIRACLE TAIWAN 4D3N (250719)


THW5-TG-TW-6APR-25JUL19

ID : 26246

ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ – ชาอู่หลง – วัดจงไถซานซื่อ
ตลาดซีเหมินติง-ไทเป –ร้านพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
ศูนย์ GERMANIUM – วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-TAIPEI FISH MARKET
DUTY FREE – MITSUI OUTLET
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 09 Apr 19
ราคา 24,999 .-
25 - 28 Jul 19
ราคา 22,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (L03) ไต้หวัน 3 อุทยาน สุดคุ้ม 5 วัน 4 คืน (290319)


THF5-CI-TW-8-29MAR19

ID : 25670

เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)
นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ
นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน-ร้านขนมพายสับปะรด
เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-ศูนย์ Germanium
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-Cosmetic Shop
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 – 12 MAR 19
15 – 19 MAR 19
22 – 26 MAR 19
29 MAR-02 APR 19
ราคา 22,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 22999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (L02) ไต้หวัน TG ลั้ลลา 4 วัน 3 คืน (300519)


THF5-TG-TW-14FEB-30MAY19

ID : 25663

เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด
Cosmetic shop-ศูนย์ Germanium
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 – 17 FEB 19
21 – 24 FEB 19
28 FEB-03 MAR 19
07 – 10 MAR 19
14 – 17 MAR 19
21 – 24 MAR 19
28 – 31 MAR 19
04 – 07 APR 19
10 – 13 APR 19
25 – 28 APR 19
02 – 05 MAY 19
09 – 12 MAY 19
16 – 19 MAY 19
23 – 26 MAY 19
30 MAY-02 JUN 19
ราคา 22,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 23500.-

ทัวร์ไต้หวัน : SDT-16 EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน WINTER 4 วัน 3 คืน (300319)


THA7-CI-TW-17NOV18-30MAR19

ID : 24251

หมู่บ้านฮิโนกิ – เมืองเจียอี้-อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี
นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
แวะชิมพายสัปประรด - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมขึ้นตึก)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง – GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานเหยหลิ่ว–ปล่อยโคมผิงซี
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,500-24,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 20 NOV 18
ราคา 23,500.-
4 – 7 DEC 18
8 – 11 DEC 18
21 – 24 DEC 18
04- 07 JAN 19
26 – 29 JAN 19
15 – 18 MAR 19 
16- 19 MAR 19
30 MAR – 2 APR 19 
ราคา 24,500.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 23555.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (L04) Taiwan Eva 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (090519)


THF5-BR-TW-17JAN-9MAY19

ID : 25658

เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-Cosmetic Shop
ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)
เมืองยีหลานเจียวซี-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป
ศูนย์ Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,555-24,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 22 JAN 19
24 – 29 JAN 19
21 – 26 FEB 19
28 FEB-05 MAR 19
14 – 19 MAR 19
18 – 23 APR 19
25 – 30 APR 19
09 – 14 MAY 19
ราคา 23,555.-
05 – 10 APR 19
ราคา 24,555.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 23900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST88 ไต้หวัน เฮง เฮง ไหว้พระ 8 วัด 4 วัน 3 คืน (241019)


THS2-CI-TW-21MAR-24OCT19

ID : 26784

ไทเป – วัดหลงซาน- ซีเหมินติง
วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว-วัดต้าหลงตงเป่าอัน
วัดขงจื้อ – วัดเทียนโฮ่ว – วัดชิงซาน
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
วัดสิงเทียนกง – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
วัดกวนตู้ - ร้านสินค้าปลอดภาษี – MITSUI OUTLET 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 มี.ค.62
18-21 เม.ย.62
10-13 พ.ค.62
23 – 26 พ.ค.62
6-9 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
11-14 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
25-28 ก.ค.62
1-4 ส.ค.62
9-12 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
12-15 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
3-6 ต.ค.62
17 – 20 ต.ค.62
24 – 27 ต.ค.62
ราคา 23,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 23991.-

ทัวร์ไต้หวัน : FT-TPE TG01C สุดฟิน กิน เที่ยว ช็อป ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน (260419)


THF4-TG-TW-2-26APR19

ID : 26848

เมืองเกาสง - ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ-EDA WORLD
EDA Outlet Mall – Formosa Boulevard
วัดฝอกวง-เมืองเจียอี้ - ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮัว
อุทยานอาลีซัน + นั่งรถไฟสายอาลีซัน
ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงอาลีซัน – หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ
เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเวินอู่ - เมืองไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – ผลิตภัณฑ์แร่เจอร์มาเนียม
ผลิตภัณฑ์คอสเมติก – อิสระช็อปปิ้งย่านซีเหมินติง
วัดหลงซาน - อนุสรณ์เจียงไคเช็ก 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,991-24,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-07 เม.ย. 62
ราคา 23,991.-
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
ราคา 24,991.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 23999.-

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE47 T-DED GRAND TAIWAN 5D4N (260619)


THZ1-TG-TW-5JAN-26JUN19

ID : 24929

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)
ร้านกาแฟ-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ชั้น 86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP
MITSUI OUTLET PARK 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 09 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
30 มี.ค. – 03 เม.ย.62
20 – 24 เมษายน 2562
24 – 28 เมษายน 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 02 มิ.ย.62
05 – 09 มิถุนายน 2562
12 – 16 มิถุนายน 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 23,999.-
03 – 07 เมษายน 2562
27 เม.ย. – 01 พ.ค.62
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 24900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST89 ไต้หวัน ไหว้พระ มงคล 5 วัด 4 วัน 3 คืน (241019)


THS2-CI-TW-21MAR-24OCT19

ID : 26786

เกาสง - ร้านพายสับปะรด - เจดีย์มังกรเสือ
วัดฉือจี้ - วัดฝอกวงซัน-หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา
ไทเป-ซีเหมินติง-วัดหลงซาน - วัดสิงเทียนกง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 มี.ค.62
18-21 เม.ย.62
23 – 26 พ.ค.62
6-9 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
11-14 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
25-28 ก.ค.62
1-4 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
12-15 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
3-6 ต.ค.62
17 – 20 ต.ค.62
24 – 27 ต.ค.62
ราคา 24,900.-
10-13 พ.ค.62
9-12 ส.ค.62
ราคา 25,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 24999.-

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE48 T-DED AMAZING TAIWAN 5D4N (260619)


THZ1-TG-TW-3APR-26JUN19

ID : 25972

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)
ร้านกาแฟ-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ชั้น 86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP
MITSUI OUTLET PARK 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 24,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 24 เมษายน 2562
24 – 28 เมษายน 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
05 – 09 มิถุนายน 2562
12 – 16 มิถุนายน 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 24,999.-
03 – 07 เมษายน 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 25,999.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
ราคา 26,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 25500.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST5.5 อารีซัน กรุ้งกริ้ง 4 วัน 3 คืน (280319)


THS2-CI-TW-12OCT18-28MAR19

ID : 24058

เจียอี้ – อุทยานอารีซัน (รวมนั่งรถไฟโบราณ)
เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองหนานโถว
วัดจงไถ่ฉานซื่อ – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง –ไทเป – ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์กู้กง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 15 ต.ค. 61
1-4 พ.ย. 61
24-27 พ.ย. 61
7 - 10 ธ.ค. 61
22 - 25 ธ.ค. 61
16 - 19 ก.พ. 62
21 - 24 มี.ค. 62
28 - 31 มี.ค. 62
ราคา 25,500.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก