Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

วิธีการจองและชำระเงิน
พบทั้งหมด 90 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน LOVE LOVE (200318)

THH3-XW-TW-7NOV17-20MAR18H

ID : 17398

วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่-ไท่จง-ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต
ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม
ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7-11 พฤศจิกายน 2560
14-18 พฤศจิกายน 2560
21-25 พฤศจิกายน 2560
28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2560
ราคา 14,999.-
19-23 ธันวาคม 2560
ราคา 15,999.-
5-9 ธันวาคม 2560
12-16 ธันวาคม 2560
2-6 มกราคม 2561
9-13 มกราคม 2561
16-20 มกราคม 2561
23-27 มกราคม 2561
30  มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2561
6-10 กุมภาพันธ์ 2561
13-17 กุมภาพันธ์ 2561
20-24 กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2561
6-10 มีนาคม 2561
9-13 มีนาคม 2561
13-17 มีนาคม 2561
20-24 มีนาคม 2561
ราคา 16,999.-
26-30 ธันวาคม 2560
ราคา 18,999.-
29 ธันวาคม 2560-2 มกราคม 2561
ราคา 25,999.-
30 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561
ราคา 26,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL17 ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5D3N (190318)

THF5-SL-TW-10JAN-19MAR18

ID : 19393

เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง – หนาวโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์ Germanium – COSMETIC SHOP
อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,555-18,555 บาท
 
 

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 14 JAN 18
17 – 21 JAN 18
18 – 22 JAN 18
24 – 28 JAN 18
30 JAN-03 FEB 18
31 JAN-04 FEB 18
07 – 11 FEB 18
08 – 12 FEB 18
21 – 25 FEB 18
23 – 27 FEB 18
04 – 08 MAR 18
05 – 09 MAR 18
06 – 10 MAR 18
07 – 11 MAR 18
08 – 12 MAR 18
09 – 13 MAR 18
10 – 14 MAR 18
12 – 16 MAR 18
14 – 18 MAR 18
16 – 20 MAR 18
17 – 21 MAR 18
19 – 23 MAR 18
ราคา 15,555.-
28 FEB-04 MAR 18
01 – 05 MAR 18
03 – 07 MAR 18
ราคา 18,555.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE03 TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N BY XW (210318)

THZ1-XW-TW-1FEB-21MAR18

ID : 18770

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-เจียอี้ – ร้านชา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ไทเป – ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 15,777-17,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2561
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 15,777.-
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
03 – 07 มีนาคม 2561
06 – 10 มีนาคม 2561
10 – 14 มีนาคม 2561
13 – 17 มีนาคม 2561
17 – 21 มีนาคม 2561
20 – 24 มีนาคม 2561
ราคา 16,777.-
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561 
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561
07 – 11 มีนาคม 2561
08 – 12 มีนาคม 2561
14 – 18 มีนาคม 2561
15 – 19 มีนาคม 2561
21 – 25 มีนาคม 2561
ราคา 17,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D 3N (010718)

THZ2-SL-TW-5APR-1JUL18

ID : 20313

ไถจง–ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ตลาดฟ่งเจีย
ไทเป–แวะชิมพายสับปะรด–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ 
ช็อปปิ้ง Duty Free–ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอางค์–ตลาดซือหลิน 
หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานเหย่หลิว–ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ชั้น89)-ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR  (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 15,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
8-12 พฤษภาคม 2561
1-5 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
ราคา 15,900.-
19-23 เมษายน 2561
13-17 พฤษภาคม 2561
22-26 พฤษภาคม 2561
19-23 มิถุนายน 2561
ราคา 16,900.-
5-9 เมษายน 2561 (วันจักรี)
ราคา 18,900.-
11-15 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
13-17 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคา 23,900.-
12-16 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคา 25,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE04 ROMANCE TAIWAN 6D4N BY XW (190318)

THZ1-XW-TW-1FEB-19MAR18

ID : 18771

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า-ไถจง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)
COSMETIC SHOP-เจียอี้ – ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,777-21,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2561
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2561
26 ก.พ. – 03 มี.ค.61
05 – 10 มีนาคม 2561
12 – 17 มีนาคม 2561
19 – 24 มีนาคม 2561
ราคา 18,777.-
01 – 06 กุมภาพันธ์ 2561
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
08 – 13 มีนาคม 2561
14 – 19 มีนาคม 2561
15 – 20 มีนาคม 2561
ราคา 19,777.-
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
07 – 12 มีนาคม 2561
ราคา 20,777.-
28 ก.พ – 05 มี.ค.61
01 – 06 มีนาคม 2561
ราคา 21,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE22 TAIWAN ONSEN 22 5D3N (270418)

THG15-XW-TW-4-27APR18

ID : 20361

เมืองไทเป - เทศมณฑลหนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ - ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต 
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ร้านพายสัปปะรด-ร้านสร้อย
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 18,888-24,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 - 08 เมษายน 2561
05 - 09 เมษายน 2561
06 - 10 เมษายน 2561
18 - 22 เมษายน 2561
26 – 30 เมษายน 2561
ราคา 18,888.-
15 - 19 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 01 พ.ค.61
ราคา 19,888.-
14 - 18 เมษายน 2561
ราคา 20,888.-
10 - 14 เมษายน 2561
13 - 17 เมษายน 2561
ราคา 23,888.-
11 - 15 เมษายน 2561
12 - 16 เมษายน 2561
ราคา 24,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN (190318)

THZ2-XW-TW-26JAN-19MAR18

ID : 19621

หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ทำ D.I.Y.โมจิ หรือ พายสัปปะรด
ฟาร์มแกะ – วัดหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK
ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น
XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL – จิวเฟิ่น-ศูนย์เครื่องประดับ
COSMETIC CENTER - DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง 
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 18,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-31 ม.ค. 61
05-10 ก.พ. 61
ราคา 19,999.-
19 – 24 มี.ค. 61
ราคา 18,999.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE13 FANTASTIC TAIWAN 5D3N BY BR (270618)

THZ1-BR-TW-1MAY-27JUN18

ID : 19873

วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้-ร้านใบชาไต้หวัน
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง-ไทเป
ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK 
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,777-20,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 – 19 พฤษภาคม 2561
05 – 09 มิถุนายน 2561
08 – 12 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
ราคา 19,777.-
01 – 05 พฤษภาคม 2561
03 – 07 พฤษภาคม 2561
24 – 28 พฤษภาคม 2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
ราคา 20,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE14 WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR (090618)

THZ1-BR-TW-8MAR-9JUN18

ID : 19874

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ-ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง
ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง  
ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo
Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-ร้านใบชาไต้หวัน
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 – 07 พฤษภาคม 2561
19 – 23 พฤษภาคม 2561
09 – 13 มิถุนายน 2561
ราคา 19,900.-
08 – 12 มีนาคม 2561
19 – 23 เมษายน 2561
ราคา 20,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : GT-TPE BR02 TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน (110618)

THG12-BR-TW-4JAN-11JUN18

ID : 18951

หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้
อุทยานอาลีซันชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณ
เมืองไทเป-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านคอสเมติค
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 21 ก.พ. 61
3 – 7 มี.ค. 61
31 พ.ค. – 4 มิ.ย.61
11 – 15 มิ.ย.61
ราคา 19,900.-
1 – 5 ก.พ. 61
26 – 30 เม.ย. 61
10 – 14 พ.ค. 61
ราคา 20,900.-
4 – 8  ม.ค. 61
ราคา 21,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : GT-TPE BR03 TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง 5 วัน 3 คืน (070618)

THG12-BR-TW-29JAN-7JUN18

ID : 18952

หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบ-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-เมืองเกาสง-Formosa Boulavard
อ่าวซีจือ-อดีตสถานกงศุลอังกฤษ-วัดโฝวกวงซัน
EDA WORLD Outlet – เมืองไถหนาน-ไทเป
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-Germanium
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,911-20,911 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ม.ค. – 2 ก.พ. 61
7 – 11 พ.ค. 61
7 – 11 มิ.ย. 61
ราคา 19,911.-
19 – 23 เม.ย. 61
24 – 28 พ.ค. 61
ราคา 20,911.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE15 MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR (280318)

THZ1-BR-TW-20JAN-28MAR18

ID : 18385

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
เมืองเจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
COSMETIC SHOP – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 ราคาเริ่มต้น 20,777-23,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 24 มกราคม 2561
13 – 17 มีนาคม 2561
ราคา 20,777.-
25 – 29 มกราคม 2561
21 – 25 มีนาคม 2561
28 มี.ค. – 01 เม.ย.61 
ราคา 21,777.-
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 23,777.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE33 TAIWAN ALISHAN ONSEN 33 6D4N (270418)

THG15-XW-TW-3-27APR18

ID : 20363

เมืองไทเป - เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ – เทศมณฑลเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไถจง  - ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ร้านพายสัปปะรด - ร้านสร้อย
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.61 ราคาเริ่มต้น 20,888-26,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 - 08 เมษายน 2561
24 - 29 เมษายน 2561
ราคา 20,888.-
05 - 10 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 02 พ.ค.61
ราคา 21,888.-
10 - 15 เมษายน 2561
ราคา 26,888.-

ทัวร์ไต้หวัน : GT-TPE BR04 TAIWAN สบายเพลินเพลิน ทาโรโกะ 5 วัน 3 คืน (250618)

THG12-BR-TW-27MAR-25JUN18

ID : 19715

หนานโถว-วัดจงไถฉาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมชมวิวชั้น89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ (ผานกนางแอ่น, อุโมงค์เก้าโค้ง)
อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ร้านคอสเมติค
Germanium – เค้กพายสับปะรด-Gloria Outlet 
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 – 31 มี.ค. 61
19 – 23 พ.ค. 61
25 – 29 มิ.ย. 61
ราคา 21,900.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL07 TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5D3N (280618)

THF5-BR-TW-17JAN-28JUN18

ID : 19388

เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์GERMANIUM-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ซีเหมินติง-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COSMETIC SHOP-TAIPEI FISH MARKET
MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 22,555-23,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 21 JAN 18
23 – 27 FEB 18
12 – 16 MAR18
26 – 30 MAR 18
27 APR-01 MAY 18
02 – 06 MAY 18
11 – 15 MAY 18
17 – 21 MAY 18
29 MAY-02 JUN 18
06 – 10 JUN 18
14 – 18 JUN 18
19 – 23 JUN 18
28 JUN-02 JUL 18
ราคา 22,555.-
16 – 20 MAR 18
ราคา 23,555.-

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่

 

Call Center 02 3791988 | Hotline 081 933 0700

 


ใช้มือถืออยู่คลิกที่ปุ่ม 
Add Friends เลยจ้า

 

 


 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก