Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 122 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN081 VZ มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สัมผัสเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน (250119)


THB11-VZ-VN-19OCT18-25JAN19

ID : 24335

เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง
นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์
วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร-ช้อปปิ้งตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 ต.ค.61-22 ต.ค.61
26 ต.ค.61-29 ต.ค.61
18 ม.ค.62-21 ม.ค.62
ราคา 11,900.-
02 พ.ย.61-05 พ.ย.61
09 พ.ย.61-12 พ.ย.61
16 พ.ย.61-19 พ.ย.61
23 พ.ย.61-26 พ.ย.61
30 พ.ย.61-03 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61-17 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61-24 ธ.ค.61
04 ม.ค.62-07 ม.ค.62
11 ม.ค.62-14 ม.ค.62
25 ม.ค.62-28 ม.ค.62
ราคา 12,900.-
20 ต.ค.61-23 ต.ค.61
05 ธ.ค.61-08 ธ.ค.61
07 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61
08 ธ.ค.61-11 ธ.ค.61
ราคา 13,900.-
28 ธ.ค.61-31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN05 SL ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ พักซาปา 2 คืน (240319)


THB11-SL-VN-16SEP18-24MAR19

ID : 24094

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ตลาดซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 ก.ย.61-19 ก.ย.61
21 ก.ย.61-24 ก.ย.61
23 ก.ย.61-26 ก.ย.61
28 ก.ย.61-1 ต.ค.61
30 ก.ย.61-3 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
5 ต.ค.61-8 ต.ค.61
7 ต.ค.61-10 ต.ค.61
26 ต.ค.61-29 ต.ค.61
28 ต.ค.61-31 ต.ค.61
2 พ.ย.61-5 พ.ย.61
4 พ.ย.61-7 พ.ย.61
9 พ.ย.61-12 พ.ย.61
11 พ.ย.61-14 พ.ย.61
16 พ.ย.61-19 พ.ย.61
18 พ.ย.61-21 พ.ย.61
23 พ.ย.61-26 พ.ย.61
25 พ.ย.61-28 พ.ย.61
30 พ.ย.61-3 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61-17 ธ.ค.61
16 ธ.ค.61-19 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61-24 ธ.ค.61
23 ธ.ค.61-26 ธ.ค.61
4 ม.ค.62-7 ม.ค.62
6 ม.ค.62-9 ม.ค.62
11 ม.ค.62-14 ม.ค.62
13 ม.ค.62-16 ม.ค.62
18 ม.ค.62-21 ม.ค.62
20 ม.ค.62-23 ม.ค.62
25 ม.ค.62-28 ม.ค.62
27 ม.ค.62-30 ม.ค.62
1 ก.พ.62-4 ก.พ.62
15 ก.พ.62-18 ก.พ.62
17 ก.พ.62-20 ก.พ.62
22 ก.พ.62-25 ก.พ.62
24 ก.พ.62-27 ก.พ.62
1 มี.ค.62-4 มี.ค.62
3 มี.ค.62-6 มี.ค.62
8 มี.ค.62-11 มี.ค.62
10 มี.ค.62-13 มี.ค.62
15 มี.ค.62-18 มี.ค.62
17 มี.ค.62-20 มี.ค.62
22 มี.ค.62-25 มี.ค.62
24 มี.ค.62-27 มี.ค.62
ราคา 12,900.-
12 ต.ค.61-15 ต.ค.61
14 ต.ค.61-17 ต.ค.61
19 ต.ค.61-22 ต.ค.61
21 ต.ค.61-24 ต.ค.61
2 ธ.ค.61-5 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61-12 ธ.ค.61
3 ก.พ.62-6 ก.พ.62
8 ก.พ.62-11 ก.พ.62
10 ก.พ.62-13 ก.พ.62
ราคา 13,900.-
28 ธ.ค.61-31 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN008 FD มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน (260319)


THB11-FD-VN-3OCT18-26MAR19

ID : 24093

เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
สะพานมังกร-วัดลินห์อึ้ง-สะพานมังกร
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์
พักบนบาน่าฮิลล์-ดานัง-ตลาดฮาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 ต.ค.61-12 ต.ค.61
31 ต.ค.61-2 พ.ย.61
15 ม.ค.62-17 ม.ค.62
ราคา 11,900.-
3 ต.ค.61-5 ต.ค.61
17 ต.ค.61-19 ต.ค.61
24 ต.ค.61-26 ต.ค.61
6 พ.ย.61-8 พ.ย.61
13 พ.ย.61-15 พ.ย.61
20 พ.ย.61-22 พ.ย.61
27 พ.ย.61-29 พ.ย.61
22 ม.ค.62-24 ม.ค.62
19 ก.พ.62-21 ก.พ.62
26 ก.พ.62-28 ก.พ.62
5 มี.ค.62-7 มี.ค.62
12 มี.ค.62-14 มี.ค.62
19 มี.ค.62-21 มี.ค.62
26 มี.ค.62-28 มี.ค.62
ราคา 12,900.-
18 ธ.ค.61-20 ธ.ค.61
29 ม.ค.62-31 ม.ค.62
ราคา 13,900.-
4 ธ.ค.61-6 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61-13 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61-27 ธ.ค.61
8 ม.ค.62-10 ม.ค.62
5 ก.พ.62-7 ก.พ.62
12 ก.พ.62-14 ก.พ.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : GM004SL GOOD MORNING SAPA VIETNAM ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (240319)


THP3-SL-VN-12OCT18-24MAR19

ID : 23624

ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
ฮาลอง – ลาวไก - ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU - ซาปา
หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village-ยอดเขาฟานซีปัน
ภูเขาห่ามโหร่ง-จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28-31 ต.ค. 61
04-07 พ.ย. 61
11-14 พ.ย. 61
18-21 พ.ย. 61
25-28 พ.ย. 61
16-19 ธ.ค. 61
23-26 ธ.ค. 61
06-09 ม.ค. 62
13-16 ม.ค. 62
20-23 ม.ค. 62
27-30 ม.ค. 62
17-20 ก.พ. 62
24-27 ก.พ. 62
03-06 มี.ค. 62
10-13 มี.ค. 62
17-20 มี.ค. 62
24-27 มี.ค. 62
ราคา 11,900.-
02-05 พ.ย. 61
03-06 ก.พ. 62
10-13 ก.พ. 62
ราคา 12,500.-
21-24 ต.ค. 61
ราคา 12,900.-
12-15 ต.ค. 61
30 ธ.ค.61 - 02 ม.ค. 62
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1HAN-QR003 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (071218)


THG1-QR-VN-28SEP-7DEC18

ID : 23523

ฮานอย-ฮาลอง–ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
ฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า–นิงห์บิงห์–ล่องฮาลองบก
ถ้ำตำก๊อก-ทะเลสาบคืนดาบ–โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานลุงโฮ–เจดีย์เสาเดียว–ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 กันยายน-01 ตุลาคม 2561 
29 กันยายน-02 ตุลาคม 2561             
01-04 ตุลาคม 2561
03-06 ตุลาคม 2561
04-07 ตุลาคม 2561
05-08 ตุลาคม 2561
28-31 ตุลาคม 2561
05-08 พฤศจิกายน 2561      
14-17 พฤศจิกายน 2561      
15-18 พฤศจิกายน 2561      
17-20 พฤศจิกายน 2561      
22-25 พฤศจิกายน 2561      
24-27 พฤศจิกายน 2561      
01-04 ธันวาคม 2561                                                                                                    
ราคา 11,900.-
11-14 ตุลาคม 2561
22-25 ตุลาคม 2561
02-05 ธันวาคม 2561   
04-07 ธันวาคม  2561                              
05-08 ธันวาคม  2561                              
07-10 ธันวาคม  2561                              
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN003 VZ โปรสุดคุ้ม เวียดนามใต้ 4 วัน ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (221218)


THB11-VZ-VN-17AUG-22DEC18

ID : 23436

ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุยเน่-ฟานเทียด
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อน
โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 ส.ค.61-27 ส.ค.61
31 ส.ค.61-3 ก.ย.61
7 ก.ย.61-10 ก.ย.61
14 ก.ย.61-17 ก.ย.61
21 ก.ย.61-24 ก.ย.61
ราคา 11,900.-
17 ส.ค.61-20 ส.ค.61
5 ต.ค.61-8 ต.ค.61
13 ต.ค.61-16 ต.ค.61
19 ต.ค.61-22 ต.ค.61
24 ต.ค.61-27 ต.ค.61
27 ต.ค.61-30 ต.ค.61
3 พ.ย.61-6 พ.ย.61
10 พ.ย.61-13 พ.ย.61
17 พ.ย.61-20 พ.ย.61
24 พ.ย.61-27 พ.ย.61
30 พ.ย.61-3 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61-12 ธ.ค.61
ราคา 12,900.-
5 ธ.ค.61-8 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61-18 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61-25 ธ.ค.61
ราคา 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN03 DD เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน (311218)


THB11-DD-VN-17AUG-31DEC18

ID : 23433

โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อน
ฟานเทียด (มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 ส.ค.61-20 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
24 ส.ค.61-27 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
31 ส.ค.61-3 ก.ย.61
1 ก.ย.61-4 ก.ย.61
7 ก.ย.61-10 ก.ย.61
8 ก.ย.61-11 ก.ย.61
14 ก.ย.61-17 ก.ย.61
15 ก.ย.61-18 ก.ย.61
21 ก.ย.61-24 ก.ย.61
22 ก.ย.61-25 ก.ย.61
28 ก.ย.61-1 ต.ค.61
29 ก.ย.61-2 ต.ค.61
5 ต.ค.61-8 ต.ค.61
6 ต.ค.61-9 ต.ค.61
13 ต.ค.61-16 ต.ค.61
19 ต.ค.61-22 ต.ค.61
26 ต.ค.61-29 ต.ค.61
27 ต.ค.61-30 ต.ค.61
2 พ.ย.61-5 พ.ย.61
3 พ.ย.61-6 พ.ย.61
10 พ.ย.61-13 พ.ย.61
16 พ.ย.61-19 พ.ย.61
17 พ.ย.61-20 พ.ย.61
30 พ.ย.61-3 ธ.ค.61
1 ธ.ค.61-4 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61-17 ธ.ค.61
15 ธ.ค.61-18 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61-24 ธ.ค.61
22 ธ.ค.61-25 ธ.ค.61
ราคา 11,900.-
12 ต.ค.61-15 ต.ค.61
20 ต.ค.61-23 ต.ค.61
24 พ.ย.61-27 พ.ย.61
2 ธ.ค.61-5 ธ.ค.61
ราคา 12,900.-
8 ธ.ค.61-11 ธ.ค.61
31 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 13,900.-
7 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN05 FD ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ พักซาปา 2 คืน (130119)


THB11-FD-VN-5AUG18-13JAN19

ID : 23240

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ตลาดซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
นั่งรถรางขึ้นกระเช้าขึ้นฟานซีปัน-ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 ส.ค.61-8 ส.ค.61
19 ส.ค.61-22 ส.ค.61
26 ส.ค.61-29 ส.ค.61
2 ก.ย.61-5 ก.ย.61
9 ก.ย.61-12 ก.ย.61
16 ก.ย.61-19 ก.ย.61
23 ก.ย.61-26 ก.ย.61
30 ก.ย.61-3 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
12 ส.ค.61-15 ส.ค.61
ราคา 12,900.-
7 ต.ค.61-10 ต.ค.61
14 ต.ค.61-17 ต.ค.61
28 ต.ค.61-31 ต.ค.61
4 พ.ย.61-7 พ.ย.61
11 พ.ย.61-14 พ.ย.61
18 พ.ย.61-21 พ.ย.61
25 พ.ย.61-28 พ.ย.61
2 ธ.ค.61-5 ธ.ค.61
9 ธ.ค.61-12 ธ.ค.61
16 ธ.ค.61-19 ธ.ค.61
6 ม.ค.62-9 ม.ค.62
13 ม.ค.62-16 ม.ค.62
ราคา 13,900.-
21 ต.ค.61-24 ต.ค.61
23 ธ.ค.61-26 ธ.ค.61
ราคา 14,900.-
25 ธ.ค.61-28 ธ.ค.61
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1DAD-PG002 เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (281218)


THG1-PG-VN-3AUG-28DEC18

ID : 23084

เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง
นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทอง
สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03-05 สิงหาคม 2561
17-19 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
07-09 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
28-30 กันยายน 2561
05-07 ตุลาคม 2561
19-21 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
ราคา 11,900.-
02-04 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน -02 ธันวาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
21-23 ธันวาคม 2561
ราคา 12,900.-
12-14 ตุลาคม 2561
07-09 ธันวาคม 2561
ราคา 13,900.-
10-12 สิงหาคม 2561
ราคา 14,900.-
28-30 ธันวาคม 2561
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1HAN-QR002 เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง สุดมันส์ที่ Ha Long Park 3 วัน 2 คืน (301218)


THG1-QR-VN-14SEP-30DEC18

ID : 23081

ฮานอย – ฮาลอง –ไนท์มาเก็ตฮาลอง
ชมถ้านางฟ้า – สวนสนุก Ha Long Park
นั่งกระเช้า 2 ชั้น ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ถนน 36 สายเก่า-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
วัดเจดีย์เสาเดียว
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14-16 กันยายน 2561 
07-09 ธันวาคม 2561
ราคา 11,900.-
26-28 ตุลาคม 2561
08-10 ธันวาคม 2561
ราคา 12,900.-
12-14 ตุลาคม 2561
ราคา 13,900.-
29-31 ธันวาคม 2561 
30 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
ราคา 15,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์เวียดนาม : PVN34 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน (280319)


THJ6-VZ-VN-17NOV18-28MAR19

ID : 24986

ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร
พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์
พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18-21 พ.ย.61
19-22 พ.ย.61
20-23 พ.ย.61
21-24 พ.ย.61
25-28 พ.ย.61
26-29 พ.ย.61
27-30 พ.ย.61
28 พ.ย.-01 ธ.ค.61
10-13 ธ.ค.61
11-14 ธ.ค.61
12-15 ธ.ค.61
16-19 ธ.ค.61
17-20 ธ.ค.61
18-21 ธ.ค.61
19-22 ธ.ค.61
06-09 ม.ค.62
07-10 ม.ค.62
08-11 ม.ค.62
09-12 ม.ค.62
13-16 ม.ค.62
14-17 ม.ค.62
15-18 ม.ค.62
16-19 ม.ค.62
20-23 ม.ค.62
21-24 ม.ค.62
22-25 ม.ค.62
23-26 ม.ค.62
27-30 ม.ค.62
28-31 ม.ค.62
29 ม.ค.-01 ก.พ.62
30 ม.ค.-02 ก.พ.62
03-06 ก.พ.62
04-07 ก.พ.62
05-08 ก.พ.62
10-13 ก.พ.62
11-14 ก.พ.62
12-15 ก.พ.62
13-16 ก.พ.62
18-21 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
20-23 ก.พ.62
24-27 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
26 ก.พ.-01 มี.ค.62
27 ก.พ.-02 มี.ค.62
03-06 มี.ค.62
04-07 มี.ค.62
05-08 มี.ค.62
06-09 มี.ค.62
10-13 มี.ค.62
11-14 มี.ค.62
12-15 มี.ค.62
13-16 มี.ค.62
17-20 มี.ค.62
18-21 มี.ค.62
19-22 มี.ค.62
20-23 มี.ค.62
24-27 มี.ค.62
25-28 มี.ค.62
26-29 มี.ค.62
27-30 มี.ค.62
ราคา 11,999.-
03-06 ธ.ค.61
04-07 ธ.ค.61
23-26 ธ.ค.61
24-27 ธ.ค.61
25-28 ธ.ค.61
26-29 ธ.ค.61
ราคา 12,900.-
17-20 พ.ย.61
22-25 พ.ย.61
23-26 พ.ย.61
24-27 พ.ย.61
29 พ.ย.-02 ธ.ค.61
30 พ.ย.-03 ธ.ค.61
01-04 ธ.ค.61
02-05 ธ.ค.61
05-08 ธ.ค.61
09-12 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
14-17 ธ.ค.61
15-18 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
22-25 ธ.ค.61
01-04 ม.ค.62
02-05 ม.ค.62
03-06 ม.ค.62
04-07 ม.ค.62
05-08 ม.ค.62
10-13 ม.ค.62
11-14 ม.ค.62
12-15 ม.ค.62
17-20 ม.ค.62
18-21 ม.ค.62
19-22 ม.ค.62
24-27 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
31 ม.ค.-03 ก.พ.62
01-04 ก.พ.62
02-05 ก.พ.62
14-17 ก.พ.62
15-18 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
28 ก.พ.-03 มี.ค.62
01-04 มี.ค.62
02-05 มี.ค.62
07-10 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
09-12 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
ราคา 13,900.-
06-09 ธ.ค.61
06-09 ก.พ.62
07-10 ก.พ.62
08-11 ก.พ.62
09-12 ก.พ.62
16-19 ก.พ.62
ราคา 14,900.-
07-10 ธ.ค.61
08-11 ธ.ค.61
ราคา 15,900.-
27-30 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
ราคา 16,900.-
31 ธ.ค.61-03 ม.ค.62 (บัส 2)
ราคา 18,900.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์เวียดนาม : PVN27 เวียดนามใต้ ดาลัท-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (220319)


THJ6-VZ-VN-4JAN-22MAR19

ID : 24984

ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
ทะเลทรายขาวมุยเน่-สวนดอกไม้
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-14 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
15-18 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
01-04 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
ราคา 11,999.-
04-07 ม.ค.62
01-04 ก.พ.62
22-25 มี.ค.62
ราคา 12,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์เวียดนาม : PVN22 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4 วัน 3 คืน (301218)


THJ6-VJ-VN-22NOV-30DEC18

ID : 24982

โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ตลาดเบนถัน
ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-สวนดอกไม้-ฟาร์มเลี้ยงชะมด
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-25 พ.ย.61
23-26 พ.ย.61
29 พ.ย.-02 ธ.ค.61
30 พ.ย.-03 ธ.ค.61
ราคา 11,999.-
06-09 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
14-17 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
ราคา 12,999.-
27-30 ธ.ค.61
28-31 ธ.ค.61
ราคา 14,999.-
30 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 16,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์เวียดนาม : BZDAD10 BANA HILLS WOW WOW 3D2N (270419)


THZ1-PG-VN-12JAN-27APR19

ID : 24796

เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - บานาฮิลล์ - สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค
บาน่าฮิลส์ - สะพานสีทอง - เมืองดานัง
เมืองฮอยอัน - จั่วฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101 - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
ตลาดฮาน - สะพานมังกร
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 14 มกราคม 2562
ราคา 11,999.-
19 – 21 มกราคม 2562
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 04 มีนาคม 2562
09 – 11 มีนาคม 2562
15 – 17 มีนาคม 2562
16 – 18 มีนาคม 2562
22 – 24 มีนาคม 2562
23 – 25 มีนาคม 2562
29 – 31 มีนาคม 2562
26 – 28 เมษายน 2562
27 – 29 เมษายน 2562
ราคา 12,999.-
13 – 15 เมษายน 2562
14 – 16 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์เวียดนาม : HAN17 TRIPLE HANOI SAPA HALONG 4D3N BY SL (290319)


THZ1-SL-VN-2NOV18-29MAR19

ID : 24718

เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET
หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)
ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย-จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET
เมืองฮาลอง - ฮาลองเบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 07 มกราคม 2562
ราคา 11,999.-
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค.61
14 – 17 ธันวาคม 2561
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 04 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 01 เม.ย.62
ราคา 12,999.-
21 – 24 ธันวาคม 2561
ราคา 13,999.-
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 14,999.-
28 – 31 ธันวาคม 2561
ราคา 17,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

หลายๆท่านคงสงสัยว่าถ้าพูดถึงประเทศเวียดนามแล้วเราจะนึกถึงอะไร ก็อาจจะเป็น โฮจิมินห์ อาหารเวียดนาม หรือ สาวๆขาวๆในชุดเวียดนาม และเมืองที่น่าท่องเที่ยวละมีอะไร ก็อาจจะเป็น ฮาลองเบร์กับฮอยอัน ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ดาลัท โฮจิมินห์ซิตี้ ในสมัยนี้นั้นสะดวกกว่าเมื่อก่อนมาก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราจะไปนั้นเราสามารถแต่งตัวได้ตามสบายแล้ว ไม่มีกฎระเบียบมากมายเหมือนแต่ก่อน ที่พัก โรงแรม ก็มีอยู่มากมาย มีตั้งแต่ระดับไม่มีดาวเลยจนถึงห้าดาว ส่วนอาหารการกินก็มีทั้งอาหารไทยจีนยุโรปและอาหารพื้นเมือง ส่วนเรื่องการช้อปปิ้งในเวียดนามตามเมืองใหญ่ๆ สามารถใช้เป็นเงินบาท ดอลล่าร์และเงินดองได้ แต่การจราจรของเวียดนามในปัจจุบันยังไม่ดีเท่าไรนัก ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เวียดนามทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เวียดนามให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์เวียดนามอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เวียดนามอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เวียดนาม แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเวียดนาม ลองใช้บริการทัวร์เวียดนาม ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เวียดนามดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเวียดนามกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ...
เมืองหลวง: ฮานอย
รหัสโทรศัพท์: +84
สกุลเงิน: ด่ง
ประชากร: 88.78 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม, ระบบพรรคเดียว

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกพิเศษ วิหารวรรณกรรม ฮานอย

วิหารวรรณกรรม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งที่เป็นภาษาเวียดนามว่า วัดเหมียว ซึ่งเป็นวัดที่มีความโบราณเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งของเวียดนาม มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบพันปี และยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามเช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ในบ้านเราที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

วันเหมียว หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไป วิหารวรรณกรรม วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1070 ยุคของราชวงศ์ไล โดยพระเจ้าไล ไท ตอง สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูคุณธรรม โดยอุทิศให้แก่ขงจื๊อ นักปราชญ์ชาวจีน ผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง ต่อมาในปี ค.ศ.1076 ได้มีการสร้างโรงเรียนสำหรับขุนนางขึ้นในบริเวณเดียวกับวัดแห่งนี้ เพื่อให้เหล่าขุนนางได้ศึกษาหาความรู้และสอบเป็นจอหงวน จนมาถึงยุคสมัยของราชวงศ์ตรัน จึงได้มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาเล่าเรียน วิชาที่เปิดสอนนั้นเป็นวิชาปรัชญาของขงจื้อ

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก