Logo TEC

info & activity

Kimchi Pocket Wifi เกาหลี

อัตราค่าบริการ Pocket Wifi Korea
-อุปกรณ์ และ ค่าบริการ เช่า POCKET WIFI เกาหลี
ค่าบริการ Pocket Wifi เกาหลี วันละ 280 บาท จำกัดารใช้งาน 750MB/วัน
ค่าบริการ Pocket Wifi เกาหลี วันละ 350 บาท 4G LTE แบบ Unlimited
(คิดค่าบริการนับจากวันที่เดินทางถึงเกาหลีใต้วันแรก และวันที่เดินทางออกจากเกาหลีใต้วันสุดท้าย)
-PACKAGE ประกันความเสียหาย Pocket Wifi เกาหลี
ค่าบริการ เช่า Pocket Wifi วันละ 50 บาท
(ไม่คืนเงินค่าประกันความเสียหาย)
 
-ค่ามัดจำอุปกรณ์ Pocket Wifi เกาหลี
ค่ามัดจำเครื่องละ 1,000 *กรณีที่ไม่ซื้อประกันความเสียหาย
(คืนเงินหลังจากบริษัท ได้รับ POCKET WIFI คืนเรียบร้อยแล้ว)
-การนับจำนวนวันที่ใช้บริการ Pocket Wifi เกาหลี
เริ่มนับจากวันที่เดินทางถึงเกาหลีเป็นวันแรก และวันที่ออกจากเกาหลีเป็นวันสุดท้าย
 
เงื่อนไขการสมัครและใช้บริการ Pocket wifi Korea
- สมัครใช้บริการก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ 
(ดูรายละเอียดที่ การสมัครใช้บริการ)(กรณีประสงค์ให้จัดส่งทาง EMS 
กรุณาเผื่อเวลาในการจัดส่งประมาณ 2 วันทำการ ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
- โอนเงินมัดจำเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการ
- เช่า Pocket Wifi เกาหลี ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ 
ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wifi หรือไม่ก็ตาม
- อุปกรณ์ Pocket Wifi เกาหลี จะถูกจัดส่งภายใน 2 วันทำการ 
หลังจากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว
- การจัดส่ง-รับคืน และรายละเอียดค่าบริการ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด (ดูรายละเอียดที่ การจัดส่ง-รับคืน)
- ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด 
ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่เกิดรวมทั้งค่าบริการเสริม (แพคเกจประกันภัย) ที่ท่านสมัครไว้เพิ่มเติมด้วย
- กรณียกเลิก เช่า Pocket Wifi ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ Pocket Wifi เกาหลี แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว
โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย
อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที
(ก่อนการเดินทาง) และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง
หากท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการหากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
- กรณีที่ท่านได้สมัครแพคเกจประกันอุบัติเหตุ จะได้รับการยกเว้นค่าเสียหายแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้
กรณีท่านมิได้สมัครแพคเกจประกันอุบัติเหตุ จะต้องชำระค่าเสียหายของแต่ละอุปกรณ์เต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ (ดูรายละเอียดที่ PACKAGE / การใช้งาน)
อุปกรณ์ Pocket Wifi เกาหลี ทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ชื่อ KIMCHI POCKET WIFI เป็นทรัพย์สินของ บริษัท
สนุกวายฟาย จำกัด หากท่านกระทำการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทำให้เกิดความเสียหาย
แพคเกจการประกันอุบัติเหตุถือเป็นโมฆะ และท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
- แพคเกจการประกันอุบัติเหตุ จะมิได้รับเงินคืนแต่อย่างใด
- KIMCHI POCKET WIFI ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท สนุกวายฟาย จำกัด เป็นตัวแทนให้บริการเช่า Pocket Wifi
โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศญีปุ่น ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ
ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณที่ญี่ปุ่น อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
- KIMCHI POCKET WIFI ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจากตัวอุปกรณ์ POCKET WIFI
เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามจริง

การยกเลิกใช้บริการ Pocket wifi Korea
เงื่อนไขการยกเลิกการใช้บริการ เช่า Pocket Wifi เกาหลี
- หากท่านประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วันทำการ
โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่วากรณีใดก็ตาม
- หลังจากยกเลิก เช่า Pocket Wifi แล้ว กรุณาส่งคืนอุปกรณ์ให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันทำการ
หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนด ตามระยะเวลาที่เกิน
- หากอุปกรณ์ Pocket Wifi เกาหลี เกิดการชำรุด เสียหาย โดยที่ท่านมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ
ทราบก่อนส่งอุปกรณ์คืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายตามอัตราที่ระบุไว้

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่