Logo TEC

info & activity

Wasabi Pocket Wifi ญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการ Pocket Wifi Japan- ค่าเช่าอุปกรณ์ POCKET WIFI
- ค่าบริการวันละ 280 บาท
 (คิดค่าบริการนับจากวันที่เดินทางถึงญี่ปุ่นวันแรก และวันที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นวันสุดท้าย)
- PACKAGE ประกันความเสียหาย
  ค่าบริการวันละ 50 บาท (ไม่คืนเงินค่าประกันความเสียหาย)
- ค่ามัดจำอุปกรณ์
- ค่ามัดจำเครื่องละ 1,000 บาท *กรณีที่ไม่ซื้อประกันความเสียหาย
  (คืนเงินหลังจากบริษัทฯ ได้รับ Pocket Wifi เรียบร้อยแล้ว)


 
เงื่อนไขการสมัครและใช้บริการ Pocket wifi Japan
- สมัครใช้บริการก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ (กรณีประสงค์ให้จัดส่งทาง EMS
กรุณาเผื่อเวลาในการจัดส่งประมาณ 2 วันทำการ ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
- โอนเงินมัดจำเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการ
- ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือไม่ก็ตาม
- อุปกรณ์จะถูกจัดส่งภายใน 2 วัน ก่อนการเดินทาง
- การจัดส่ง-รับคืน และรายละเอียดค่าบริการ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด
ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่เกิดรวมทั้งค่าบริการเสริม
(แพคเกจประกันความเสียหาย) ที่ท่านสมัครไว้เพิ่มเติมด้วย
- กรณียกเลิก ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว
โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น
ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที (ก่อนการเดินทาง)
และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง หากท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการหากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
- กรณีที่ท่านได้สมัครแพคเกจประกัน จะได้รับการยกเว้นค่าเสียหายแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้
- กรณีท่านมิได้สมัครแพคเกจประกัน จะต้องชำระค่าเสียหายของแต่ละอุปกรณ์เต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
- อุปกรณ์ทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ชื่อ WASABI WIFI เป็นทรัพย์สินของ SANOOK WIFI
หากท่านกระทำการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทำให้เกิดความเสียหาย แพคเกจการประกันความเสียหายถือเป็นโมฆะ
และท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
แพคเกจการประกันความเสียหาย จะมิได้รับเงินคืนแต่อย่างใด
- WASABI Wifi ภายใต้การดำเนินการของ SANOOK WIFI เป็นตัวแทนให้บริการเช่า POCKET WIFI
โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศญี่ปุ่น ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ
ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณที่ญี่ปุ่น อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
- WASABI WIFI ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจากตัวอุปกรณ์
POCKET WIFI เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามจริง
FAIR USAGE POLICY:การให้บริการเช่าอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลของบริษัท สนุกวายฟาย จำกัด
ยึดตามหลักการให้บริการเครือข่ายของประเทศญี่ปุ่น ที่ให้บริการเครือข่ายด้วยความเร็วที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเชื่อมต่อใช้งานทั่วไป
นโยบายการใช้งานข้อมูลกำหนดขึ้นเพื่อจำกัดการใช้งานข้อมูลปริมาณมาก เช่น การดาวน์โหลด Bittorrent,
เล่นเกมส์ที่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทปริมาณสูง, การดูวีดีโอผ่านอินเตอร์เน็ท หรือ การดาวน์โหลดไฟล์ปริมาณมากๆ เป็นต้น
อาจทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลลดลง หรือไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้ชั่วคราวอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น
 
การยกเลิกใช้บริการ Pocket wifi Japan
- หากท่านประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วันทำการ
โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่วากรณีใดก็ตาม
- หลังจากยกเลิกแล้ว กรุณาส่งคืนอุปกรณ์ให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันทำการ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนด ตามระยะเวลาที่เกิน
- หากอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย โดยที่ท่านมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนส่งอุปกรณ์คืน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายตามอัตราที่ระบุไว้
 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่