Logo TEC

info & activity

กิจกรรม “like เพจ Share โพสต์” แจกทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน ฟรี!!

 

ขั้นตอนการร่วมสนุก

1. กด like หน้าแฟนเพจของ Tour Express Center Dotcom

2. เข้าร่วมสนุกกิจกรรม “like เพจ Share โพสต์” โดย แชร์โพสต์วิดีโอของกิจกรรม แบบสาธารณะ

 

ระยะเวลาของกิจกรรม

- กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น.  จนถึง 24 สิงหาคม 2560 ในเวลาเที่ยงคืน (รวมระยะเวลา 12 วัน)

- ประกาศผลรางวัล ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 หลังจากจบกิจกรรม

 

รายละเอียดของรางวัล

ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง 

 

 

เงื่อนไขของกิจกรรม

1.กิจกรรมนี้เปิดให้ร่วมสนุกที่ แฟนเพจ https://www.facebook.com/PAGE.TEC/เท่านั้น

2.กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 60 เวลา 12.00 น.  จนถึง24 ส.ค. 60 เวลาเที่ยงคืน

3.ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีบัญชี facebook (Account facebook) เป็นของตนเอง

4.ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น

•    เจตนาสร้างบัญชี Facebook (Facebook Account) ใหม่เพื่อร่วมกิจกรรม โดยเจ้าของ Account นั้น เป็นคนๆ เดียวกัน หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

•    การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบพบว่า มีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

5.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

6.ผู้ร่วมสนุกยินยอมให้ภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือในการออกสื่อต่างๆ

7.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

8.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้

9.ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ

10.พนักงานและครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคล/บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

11.การตัดสินชี้ขาดของทีมงาน Tour Express Center Dotcomถือเป็นที่สิ้นสุด  

12.ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน จะต้องส่งรายละเอียดชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เข้ามาทาง message box ของเพจ หากไม่มีการแจ้งรายละเอียดดังกล่าวภายใน 1 สัปดาห์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์ในการคัดเลือกเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล

13.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14.ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต

15.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

16.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17.Facebook ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับแคมเปญนี้

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่